Косенко Юлія Вікторівна

Кандидат філологічнихнаук, доцент

Контактна інформація
Адреса: Сумський державний унiверситет
ул. Римського-Корсакова, 2
40007 Суми, Україна
кімната ЕТ-127
тел. 68-78-21

ОСВІТА

1993-1998 - Сумський державний педагогічний інститут ім. А.С.Макаренка (вчитель англійської і німецької мови та зарубіжної літератури)

2010 – курси підвищення кваліфікації при СумДУ

2011 – курси підвищення кваліфікації при інституті педагогіки та психології Сумського державного педагогічного університету ім. А.С.Макаренка

ВЧЕНІ СТУПЕНІ

28 квітня 2009 – Диплом кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04. - германські мови

ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИКЛАДАЄ

Практичний курс англійської мови – 5 курс

Практика перекладу з основної (англійської) мови – 5 курс

Студентський науковий семінар – 5 курс

Практика перекладу текстів з митного права – 4 курс

Основи теорії мовної комунікації – 2 курс

Територіальна диференціація англійської мови – 1 курс

Керівник курсових та випускних робіт студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст», «магістр», член державної екзаменаційної комісії зі спеціальності «Переклад» (7.020303, 8.020303).

НАУКОВІ ПРАЦІ

Навчальні та навчально-методичні посібники і розробки:

 1. Основи теорії мовленнєвої комунікації [Текст]: навч. посіб. / Ю.В. Косенко. - Суми: СумДУ, 2013. - 292 с. + Гриф МОНhttp://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/30280

 2. Основи теорії мовної комунікації [Текст] : навч. посіб. - Суми : СумДУ, 2011. - 282 с. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/9431

 3. Методичні вказівки для домашнього читання з навчальної дисципліни «Практичний курс англійської мови» -Суми: Вид-во: СумДУ, 2009, - 35с.'ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2009/m2670.doc'

Наукові видання:

 1. Реалізація позитивної ввічливості в метакомунікативному блоці прощання (на матеріалі англомовного художнього дискурсу) [Текст] / Ю.В. Косенко // Вісник Сумського державного університету. Серія Філологія. - 2008. - №1. - С. 45-50. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/1538

 2. Структурно-семантичні і функціональні особливості метакомунікативного блоку прощання (на матеріалі англомовного художнього дискурсу) [Текст] : Автореферат... к. філолог. наук спец.: 10.02.04 – германські мови / Ю.В. Косенко. - Суми : Сумський державний університет, 2008. - 29 с. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/3489

 3. Косенко, Ю.В. Проблеми перекладознавства на заході [Текст] / Ю.В. Косенко // Філологічні трактати. - 2009. - №3-4, Т.1. - С. 87-91. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/906

 4. Функціонування завершальних метакомунікативних одиниць на матеріалі англомовного художнього дискурсу [Текст] / Ю.В. Косенко // Філологічні трактати. - 2009. - №2, Т.1. - С. 95-100. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/831

 5. Особливості невербальної передачі інформації в процесі міжкультурної комунікації [Текст] / Ю.В. Косенко // Філологічні трактати. - 2010. - №1, Т.2. - С. 45-51. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/2347

 6. Категорії типових та нетипових текстів. Порівняльна типологія англійських перекладів поетичних творів. Особистість читача в сучасному англомовному дискурсі : звіт про НДР (заключний) / Кер. І.К. Кобякова. - Суми : Сумський державний університет, 2011. - 43 с. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/27249

Тези :

 1. Мовний етикет - невід'ємний елемент культури мовлення [Текст] / Б. Заїка, Ю.В. Косенко // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету : 20-25 квітня 2009 року / Відп. за вип. Л.П. Валенкевич. — Суми : СумДУ, 2009. — Ч.2. — С. 107.http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/17016

 2. Психолінгвістичний чинник мовлення [Текст] / Л. Казбан, Ю.В. Косенко // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету : 20-25 квітня 2009 року / Відп. за вип. Л.П. Валенкевич. — Суми : СумДУ, 2009. — Ч.2. — С. 104. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/17015

 3. Вербальний і невербальний типи комунікації [Текст] / В. Ляшенко, Ю.В. Косенко // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету : 20-25 квітня 2009 року / Відп. за вип. Л.П. Валенкевич. — Суми : СумДУ, 2009. — Ч.2. — С. 9. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/16813

 4. Humanspeech[Текст] / A. Joy, J.V. Kosenko// Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету : 20-25 квітня 2009 року / Відп. за вип. Л.П. Валенкевич. — Суми : СумДУ, 2009. — Ч.2. — C. 97-98. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/17006

 5. Гендерна лінгвістика в засобах масової інформації (ЗМІ) [Текст] / А. Козак, Ю.В. Косенко // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету : 20-25 квітня 2009 року / Відп. за вип. Л.П. Валенкевич. — Суми : СумДУ, 2009. — Ч.2. — С. 46-47. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/16932

 6. Етикет ділової жінки [Текст] / Р. Гаврик, Ю.В. Косенко // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету : 20-25 квітня 2009 року / Відп. за вип. Л.П. Валенкевич. — Суми : СумДУ, 2009. — Ч.2. — С. 43. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/16894

 7. Комплементарність вербальних і невербальних засобів мови [Текст] / О. Овчіннікова, Ю.В. Косенко // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету : 20-25 квітня 2009 року / Відп. за вип. Л.П. Валенкевич. — Суми : СумДУ, 2009. — Ч.2. — С. 54. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/16914

 8. Спілкування як невід'ємний фактор суспільної діяльності [Текст] / І. Ващук, Ю.В. Косенко // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету : 20-25 квітня 2009 року / Відп. за вип. Л.П. Валенкевич. — Суми : СумДУ, 2009. — Ч.2. — С. 8. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/16812

 9. Поняття концепту ввічливості у художньому дискурсі [Текст] / О. Харченко, Ю.В. Косенко // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету : 20-25 квітня 2009 року / Відп. за вип. Л.П. Валенкевич. — Суми : СумДУ, 2009. — Ч.2. — С. 96. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/17030

 10. Засоби реалізації принципу ввічливості в американському варіанті сучасної англійської мови (перекладацький аспект) [Текст] / О.А. Харченко, Ю.В. Косенко // Перекладацькі інновації : матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції, Суми, 25-27 листопада 2010 р. / Ред. кол.: С.О. Швачко, І.К. Кобякова та ін. — Суми : СумДУ, 2010. — С. 116-117. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/17775

 11. Проблеми конфліктів у спілкуванні людей [Текст] / А. Черненко, Ю.В. Косенко // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету / Відп. за вип. Л.П.Валенкевич. — Суми : СумДУ, 2010. — Ч.ІІ. — С. 82. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/16352

 12. Особливості використання американського та британського сленгу (на матеріалі рекламного дискурсу) [Текст] / С.В. Духно, Ю.В. Косенко // Перекладацькі інновації : матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції, Суми, 25-27 листопада 2010 р. / Ред. кол.: С.О. Швачко, І.К. Кобякова та ін. — Суми : СумДУ, 2010. — С. 46-47. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/17713

 13. Територіальна стратифікація англомовних одиниць [Текст] / О. Тернова, Ю.В. Косенко // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету / Відп. за вип. Л.П.Валенкевич. — Суми : СумДУ, 2010. — Ч.ІІ. — С. 119. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/16423

 14. Гра слів і каламбур, як її різновид: витоки і функції [Текст] / Н.А. Красько, Ю.В. Косенко // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету / Відп. за вип. Л.П.Валенкевич. — Суми : СумДУ, 2010. — Ч.ІІ. — С. 65. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/16326

 15. Статус мовчання у корпусі невербальних засобів комунікації [Текст] / О.В. Овчіннікова, Ю.В. Косенко // Перекладацькі інновації : матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції, Суми, 25-27 листопада 2010 р. / Ред. кол.: С.О. Швачко, І.К. Кобякова та ін. — Суми : СумДУ, 2010. — С. 104-106. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/17793

 16. Вимір та вимірювання поетичного дискурсу (інтра- та інтерлінгвальні аспекти) [Текст] / І.В. Дігтярьова, Ю.В. Косенко // Перекладацькі інновації : матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції, Суми, 25-27 листопада 2010 р. / Ред. кол.: С.О. Швачко, І.К. Кобякова та ін. — Суми : СумДУ, 2010. — С. 94. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/17760

 17. Етикетний статус мовчання [Текст] / Г.О. Козир, Ю.В. Косенко // Перекладацькі інновації : матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції, Суми, 25-27 листопада 2010 р. / Ред. кол.: С.О. Швачко, І.К. Кобякова та ін. — Суми : СумДУ, 2010. — С. 95-96. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/17764

 18. Conflicts[Текст] / Y. Denysenko, Y.V. Kosenko// Соціально-гуманітарні проблеми сучасної молоді в Україні : матеріали молодіжної конференції, 23-24 квітня 2010 року / Відп. за вип. Л.П. Валенкевич. — Суми : СумДУ, 2010. — Ч.2. — С. 49. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/16310

 19. Расстройства коммуникации у детей [Текст] / А. Беспалова, Ю.В. Косенко // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету / Відп. за вип. Л.П.Валенкевич. — Суми : СумДУ, 2010. — Ч.ІІ. — С. 43. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/16290

 20. Невербальні засоби комунікації в процесі спілкування [Текст] / А. Ляпа, Ю.В. Косенко // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету / Відп. за вип. Л.П.Валенкевич. — Суми : СумДУ, 2010. — Ч.ІІ. — С. 66. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/16327

 21. Феномен заперечень в англомовному художньому і діалогічному мовленні на лексичному, морфемному, синтаксичному і стилістичному рівнях [Текст] / Я.Г. Черепньова, Ю.В. Косенко // Перекладацькі інновації : матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції, Суми, 25-27 листопада 2010 р. / Ред. кол.: С.О. Швачко, І.К. Кобякова та ін. — Суми : СумДУ, 2010. — С. 118. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/17776

 22. Територіальна стратифікація англомовних одиниць [Текст] / О. Тернова, Ю.В. Косенко // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету / Відп. за вип. Л.П.Валенкевич. — Суми : СумДУ, 2010. — Ч.ІІ. — С. 119. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/16423

 23. Сленг як явище в сучасній лінгвістиці [Текст] / Г. Свистун, Ю. В. Косенко // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів факультету іноземної філології та соціальних комунікацій, Суми, 18-23 квітня, 2011р. / Відп. за вип. В.В. Опанасюк. - Суми : СумДУ, 2011. - Ч.1. - С. 63. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/13009

 24. Лексичні особливості комп'ютерного дискурсу [Текст] / К. О. Мозгова, Ю. В. Косенко // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів факультету іноземної філології та соціальних комунікацій, Суми, 18-23 квітня, 2011р. / Відп. за вип. В.В. Опанасюк. - Суми : СумДУ, 2011. - Ч.1. - С. 49. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/12959

 25. Діловий етикет у спілкуванні людей [Текст] / Ю. Літюга, Ю. В. Косенко // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів факультету іноземної філології та соціальних комунікацій, Суми, 18-23 квітня, 2011р. / Відп. за вип. В.В. Опанасюк. - Суми : СумДУ, 2011. - Ч.1. - С. 41. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/12972

 26. Єгипетський етикет [Текст] / Ю. Забара, Ю.В. Косенко // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів факультету іноземної філології та соціальних комунікацій, Суми, 18-23 квітня, 2011р. / Відп. за вип. В.В. Опанасюк. - Суми : СумДУ, 2011. - Ч.1. - С. 20. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/12946

 27. Етика ділового спілкування [Текст] / А. В. Гавриленко, Ю. В. Косенко // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів факультету іноземної філології та соціальних комунікацій, Суми, 18-23 квітня, 2011р. / Відп. за вип. В.В. Опанасюк. - Суми : СумДУ, 2011. - Ч.1. - С. 9. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/12930

 28. Реклама як вид маніпулятивної комунікації (семантико-лінгвістичний аспект) [Текст] / I. І. Олейніченко, Ю. В. Косенко // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів факультету іноземної філології та соціальних комунікацій, Суми, 18-23 квітня, 2011р. / Відп. за вип. В.В. Опанасюк. - Суми : СумДУ, 2011. - Ч.1. - С. 54. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/12989

 29. Вербальні та невербальні засоби актуалізації емоційного стану радості в художньому англомовному дискурсі [Текст] / А. Маяцька, Ю.В. Косенко // Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства : матеріали Всеукраїнської наукової конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів фак-ту іноземної філології та соціальних комунікацій, Суми, 19-20 квітня 2012 року / Відп. за вип. В.В. Опанасюк. — Суми : СумДУ, 2012. — Ч.1. — С. 51-52. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/26180

ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ

2009 - теперішній час  заст. директора Департаменту міжнародної освіти з виховної роботи та гуманітарних питань СумДУ