Артюхов Артем Євгенович

English version

Доцент кафедри «Процеси та обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв»

Сумський державний університет
вул. Римського-Корсакова, 2
40007 м. Суми, Україна
E-mail: [email protected]
Персональні сайти: https://www.researchgate.net/profile/Artem_rtyukhov/, http://ua.linkedin.com/pub/artem-artyukhov/3b/87b/5a4

ОСВIТА:

2005–2008: Аспірантура за спеціальністю 05.17.08 – «Процеси та обладнання хімічної технології», Сумський державний університет, м. Суми, Україна

2002–2005: Спеціальність «Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів», Сумський державний університет, м. Суми, Україна

ВЧЕНI СТУПЕНI:

2013: Доцент кафедри «Процеси та обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв» Сумський державний університет, м. Суми, Україна

2009: Кандидат технічних наук, спеціальність 05.17.08 – «Процеси та обладнання хімічної технології», Сумський державний університет, м. Суми, Україна

2006: Магістр, «Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів», Сумський державний університет, м. Суми, Україна

2005: Бакалавр, напрям підготовки «Інженерна механіка», фахове спрямування «Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів», Сумський державний університет, м. Суми, Україна

КАНДИДАТСЬКА ДИСЕРТАЦІЯ:

Гідродинамічні чинники грануляційних пристроїв із зниженою висотою польоту гранул

Дисертація присвячена питанням теоретичних та експериментальних досліджень гідродинамічних показників однофазного та двофазного потоків в робочому просторі малогабаритних апаратів вихрового типу з інтенсивною гідродинамікою та змінною площею перетину робочого простору.

В даний час вітчизняні підприємства, що спеціалізуються на виробництві гранульованих пористих продуктів з розчинів і розплавів, використовують для цього грануляційні вежі. Цей тип обладнання характеризується значними капітальними затратами на виготовлення, технічне обслуговування і ремонт. Будівництво принципово нових малотоннажних підприємств, заснованих на виробництві гранульованих продуктів за допомогою грануляторів псевдозрідженого шару - один із способів зниження витрат на виробництво гранульованих пористих продуктів і збільшення їх якісних характеристик.

На базі створеної фізичної та математичної моделей розроблено методику розрахунку гідродинаміки робочого простору вихрових апаратів, визначено гідродинамічні характеристики потоків та оцінено вплив початкових, технологічних та геометричних умов на габарити грануляційних пристроїв. Запропоновано та захищено патентами України новий спосіб отримання гранульованого продукту та нові малогабаритні високоефективні пристрої для здійснення гранулювання. Проведено дослідно-промислове впровадження апаратів вихрового типу з порівняльним аналізом товарної продукції, результати якого довели високу ефективність розробленого обладнання.

Ключові слова: ГРАНУЛЮВАННЯ, ГІДРОДИНАМІКА ПОТОКІВ, ВИХРОВИЙ ГРАНУЛЯТОР, МОДЕЛЮВАННЯ, ГАБАРИТИ. 

ДОСВIД РОБОТИ:

з червня 2011: Доцент, кафедра «Процеси та обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв» Сумський державний університет, м. Суми, Україна

вересень 2009 – травень 2011: Старший викладач, кафедра «Процеси та обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв» Сумський державний університет, м. Суми, Україна

2006 – серпень 2009: Асистент, кафедра «Процеси та обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв», Сумський державний університет, м. Суми, Україна

ДОСВIД ВИКЛАДАННЯ:

з 2006: Процеси та апарати хімічних виробництв (спеціалізація нафтопереробні виробництва), Технологічні основи нафто- і газопереробки, Обладнання газо- та нафтопереробних виробництв, Технологічні лінії та комплекси азотних виробництв, Технологічні лінії та комплекси хімічних виробництв, Технологічні лінії та комплекси азотних виробництв, Процеси та обладнання газороздільних установок, Проектування хімічних підприємств та основи САПР.

СПИСОК ОСНОВНИХ ОСТАННIХ ПУБЛIКАЦIЙ:

Аrtyukhov А.E. Production of granules with special properties in small-sized vortex devices/ А.E.Аrtyukhov, V.I. Sklabinskyi // Modern scientific research and their practical application. – 2012. - Volume J31207. – рр. 138-147.http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/29349

Artyukhov A.E. The prospects of granules getting with the specific properties in small-sized vortex devices / A.E. Artyukhov //In proceeding of: VII International Conference «Strategy of Quality in Industry and Education», special number of International Scientific Journal Acta Universitatis Pontica Euxinus, Varna, Bulgaria, Volume: vol. 3., pp. 19-20. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/26420

Пат. 99023 U Україна, МПК12 B01J 2/16, B01J 2/00. Спосіб отримання гранул пористої структури та пристрій для його здійснення / А.Є. Артюхов, В.І. Склабінський (Україна); заявник та патентовласник Сумський держ. ун-т. - № a 2010 14887; заявл. 13.12.2010; опубл. 10.07.2012, бюл.№ 13.  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/28906

Пристрій для сушіння дисперсних матеріалів. Патент 74070 U Україна, МПК F26B 3/02 (2006.01) F26B 17/12 (2006.01) / Н.О. Артюхова, М.П. Юхименко, А.Є. Артюхов, О.Б. Шандиба; заявник та патентовласник СумДУ. - К.: Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2012.  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/30059

Пат. 68829 U Україна, МПК6 B01J 2/02. Обертовий віброгранулятор розплавів / В.І. Склабінський, А.Є. Артюхов, М.С. Скиданенко, В.М. ПокотилоЮ, А.В. Іваній (Україна); заявник та патентовласник Сумський держ. ун-т. - № u 2011 12007; заявл. 12.10.2011; опубл. 10.04.2012, бюл.№ 7. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/28918

Артюхов А.Є. Оцінка факторів силового впливу та визначення умов рівноваги дисперсної фази в малогабаритних в апаратах для створення гранул з особливими властивостями / М.О. Кочергін, А.Є. Артюхов В.І. Склабінський, В.А. Осіпов // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В.Даля.  – 2010. – №7(154). – Ч.2. –   С. 105-112.http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/24959

Артюхов А.Е. Гидродинамика аппаратов с вихревыми и высокотурбулизированными  потоками//  К.В. Коробченко, А.Е. Артюхов, А.А. Ляпощенко, В.И. Склабинский // Наукові праці ОНАХТ. – 2010. – Випуск 37. – С.310-315.  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/24796

Артюхов А.Е. Определение гидродинамических характеристик дисперсной фазы в малогабаритных вихревых  аппаратах/ В.И. Склабинский, А.Е. Артюхов // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету  імені Михайла Остроградського. –   2009. – Вип. 6/2009 (59). – Частина 1. – С. 196-201. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/25904

Артюхов А.Є. Перспективи отримання гранул з особливими властивостями в малогабаритних вихрових апаратах / А.Є. Артюхов, О.О. Ляпощенко, В.І. Склабінський // “Вісник СумДУ. Серія: Технічні науки”. - 2009. - №4. – С.14-21.  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/462

Артюхов А.Є. Гідродинаміка двофазних вихрових потоків. Вплив на габарити грануляційного обладнання / К.В. Жеба, В.І. Склабінський, А.Є. Артюхов // Хімічна промисло­вість України. –— 2009. — №4. — С. 47-52.  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/24810

Артюхов А.Є. Оцінка можливості зменшення енергетичних  витрат при застосуванні у виробництві малогабаритних вихрових грануляторів / А.Є. Артюхов., В.І. Склабінський // Наукові праці ОНАХТ.  – 2009. – Випуск 35, Т.2. – С. 84-87. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/25245

Артюхов А.Є.Промислове впровадження апаратів вихрового типу для отримання гранульованих продуктів / А.Є. Артюхов, В.І. Склабінський // Наукові праці ОНАХТ. – 2008. – Випуск 32. – С. 16–21. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/24614

АртюховА.Є.комплексне дослідження вихрового псевдозрідженого шару та умов його застосування в технології виробництва мінеральних добрив / А.Є. Артюхов, В.М. Маренок,            В.І. Склабінський // ВісникСумськогонаціонального аграрного університету. – 2008. – №3(19). – с. 182–185. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/25903

Артюхов А.Є.Розрахунок гідродинамічних параметрів закручених потоків у вихрових грануляторах аналітичним методом / В.І. Склабінський, А.Є. Артюхов // Вісник Сумського державного університету. – 2008. – №3. – С. 62–70. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/1239

Артюхов А.Є.Розробка методики інженерного розрахунку вихрових грануляторів /                А.Є. Артюхов, В.І. Склабінський // Вопросы химии и химической технологии. – 2007 – №5. – С. 209–211.http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/24649

Артюхов А.Є.Дослідження умов формування вихрового псевдозрідженого шару в малогабаритних масообмінних апаратах / А.Є. Артюхов, В.М. Маренок, В.І. Склабінський // Вісник Сумського державного університету. – 2007. – №3. – С. 10–17.  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/1209

Артюхов А.Є.Малогабаритні апарати змінного перетину з вихровим псевдозрідженим шаром. Вплив розподільних пристроїв на рух гранул / В.І. Склабінський, А.Є. Артюхов // Хімічна промисло­вість України. – 2006. – №2(73). – С. 55–59. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/24809

Артюхов А.Е.Математическое моделирование процесса  движения  гранул в вихревых аппаратах с малой высотой рабочей камеры / А.Е. Артюхов, В.И. Склабинский // Вісник Сумського державного університету. – 2006. – №12 (96). – С. 5–11.  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/1347

Артюхов А.Є.Новітнє грануляційне обладнання. Вихровий гранулятор з вібраційним розпилом розплаву / А.Є. Артюхов // Наукові праці ОНАХТ. – 2006. – Випуск 28. – Т.2. – С. 24–27. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/24808

Артюхов А.Е.Вопросы энергосбережения при внедрении в производство малогабаритного грануляционного оборудования   / В.И. Склабинский, А.Е. Артюхов // Вісник Сумського державного університету. – 2006. – №5 (89). – С. 76–79.  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/1870

Склабінський, В.І. Технологічні основи нафто- та газопереробки: навч. посіб. / В.І. Склабінський, О.О. Ляпощенко, А.Є. Артюхов. - Суми: СумДУ, 2011. - 187 с.  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/20692

Більше публікацій автора можна знайти за посиланням: https://www.researchgate.net/profile/Artem_rtyukhov/, http://ua.linkedin.com/pub/artem-artyukhov/3b/87b/5a4, http://essuir.sumdu.edu.ua/

УЧАСТЬ У НАУКОВИХ ПРОЕКТАХ:

2006-2008: Відпрацьовування технологічних і конструктивних параметрів вузла створення пористих гранул та видача вихідних даних для проектування установки одержання пористої аміачної селітри, розробка конструкторської документації на установку одержання пористої аміачної селітри (ПАС). Госпдоговірна науково-дослідна робота (тема № 82.05.09.07/п1)

2008-2010: Дослідження вихрових грануляційних та  масотеплообмінних пристроїв. Міністерство освіти і науки України (ДР №0106U013012)

 з 2010: Дослідження гідродинамічних та масотеплообмінних характеристик пристроїв з вихровими та високотурбулізованими одно та двофазними потоками. Міністерство освіти і науки України (ДР №0110U002632)

НАГОРОДИ ТА ВІДЗНАКИ:

2012 – Стипендіат Кабінету Міністрів України

ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ:

з 2010:Член робочої групи з питань проведення педагогічного експерименту та розроблення інноваційних освітніх програм для студентів інженерних спеціальностей Сумського державного університету

вересень 2011 – липень 2012: Заступник декана факультету підвищення кваліфікації і педагогічних іновацій

з вересеня 2011: заступник завідувача кафедри «Процеси та обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв»  з міжнародних відносин

з вересеня 2011: голова секції «Машини та апарати нафтопереробних виробництв» кафедри «Процеси та обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв»