Баранова Світлана Володимирівна

канд.філол. н., доцент
заступник завідувача кафедри теорії та практики перекладу

Тел. (0542) 68-78-81
e-mail [email protected]
кімната ЕТ– 127

ОСВІТА ТА КАР’ЄРА

У 1993 році закінчила факультет іноземних мов Сумського державного педагогічного інституту ім. А.С. Макаренка  та отримала кваліфікацію вчителя англійської та німецької мов.

У 1994 - 1997 році навчалася в аспірантурі при Сумському державному педагогічному інституті ім. А.С. Макаренка. У 1997 році у Харківському державному університеті успішно захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 10.02.04 – германські мови, отримала науковий ступінь кандидата філологічних наук.

У Сумському державному університеті працює з 1997 року.

ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИКЛАДАЄ

Теоретична граматика, порівняльна граматика англійської та української мов, порівняльна стилістика англійської та української мов, спецрозділи перекладу, практика перекладу з англійської мови, практичний курс англійської мови.

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

Когнітивна та дискурсивна лінгвістика, граматична семантика, переклад.

ВІДЗНАКИ, СТАЖУВАННЯ, ГРАНТИ

Відзнаки:

Нагороджена Грамотою Сумського державного університету за багаторічну сумлінну працю та з нагоди 10-річчя створення гуманітарного факультету

Стажування:

У 2012 – 2013  рр. пройшла підвищення кваліфікації за програмою з електронних засобів та дистанційних технологій навчання у Сумському державному університеті

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Професійна активність:

Заступник  завідувача кафедри теорії та практики перекладу, керівник методичного семінару кафедр теорії і практики перекладу та германської філології, член методичної комісії факультету іноземної філології та соціальних комунікацій, член редакційної колегії журналу «Філологічні трактати».

Має досвід організаційної, навчально-методичної  та  науково-методичної роботи.

НАУКОВІ ПРАЦІ ЗА 2008-2012 РР.

Навчальні та навчально-методичні посібники і розробки:

 1. Баранова С. В.  Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни "Теоретична граматика" [Текст] : для студ. спец. "Переклад" денної форми навчання / С. В. Баранова, В. В. Павлов. — Суми : СумДУ, 2009. — 36 с. 'ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2009/m2579.doc'

 2. Баранова С. В.  Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Практика перекладу з основної (англійської) іноземної мови" [Текст] : для студ. спец. 7.030507, 8.030507 "Переклад" денної форми навчання / С. В. Баранова. — Суми : СумДУ, 2009. — 46 c. 'ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2009/m2499.doc'

 3. Числівник англійської мови [Текст] : навч. посіб. / С.О. Швачко, С.В. Баранова, І.К. Кобякова та ін. — Суми : СумДУ, 2010. — 171 с. + Гриф МОН. 'http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/2753/3/chisl.doc'

 4. Баранова С. В.Практикум з порівняльної граматики англійської та української мов [Текст] : навч. посіб. / С. В. Баранова. — Суми : СумДУ, 2011. — 132 с. + Гриф МОН.'http://www.essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/20694/1/baranova.doc'

 5. Баранова С. В.Спецрозділи перекладу : конспект лекцій для студ. спец. 6.020303 "Переклад" денної форми навчання / С. В. Баранова. — Суми : СумДУ, 2012. — 86 с. 'http://www.essuir.sumdu.edu.ua/retrieve/57355/Baranova.doc'

Монографії:

Лінгвокогнітивні аспекти малих текстів [Текст] : монографія / Швачко С.О., Анохіна Т.О., Баранова С.В., Кобякова І.К., Козловська Г.Б., Косенко Ю.В., Подолкова С.В., Самохіна В.О., Соколова І.В., Чуланова Г.В. — Суми : СумДУ, 2008. — 178 с. (С. 27 – 51).

Статті:

 1. Баранова С. В. Поліфункціональність кількісно-якісних словосполучень // Сучасні проблеми та перспективи дослідження романських і германських мов і літератур: Матеріали VI міжвузівської конференції молодих учених. – Донецьк: - 2008. – Том 1. – С.15 -18.

 2. Баранова С. В. До історії питання про квантитативність та квалітативність // Наукові записки. – Вип. 81 (1). Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 4 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2009. - С.15 –18.

 3. Баранова С. В. Формирование коммуникативной компетенции на занятиях по переводу // Профессиональное лингвообразование:материалы третьей международной научно-практической конференции. – Н. Новгород: Изд-во Волго-Вятской академии государственной службы, 2009. – С. 7 – 10.

 4. Баранова С. В.Семантико-функціональні властивості порядкових числівників [Текст] / С. В. Баранова // Філологічні трактати. — 2009. — Т.1, №2. — С. 51-56.

 5. Баранова С. В., Проценко О. В. Утішання в парентальному дискурсі // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Сер. Філологічні науки. – 2010. - Вип. 49. -  Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка. – С. 126 -129.

 6. Баранова С. В. Квантитативно-квалітативні одиниці в художньому дискурсі [Текст] / С. В. Баранова // Філологічні трактати. — 2010. — Т.2, №1. — С. 20-25.

 7. Баранова С. В., Свирид А. М. EnglishGreetingsasaFormoftheSpeechEtiquette[Текст] / С. В. Баранова, А. М. Свирид // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія Філологічні науки (мовознавство). — 2011. — Вип. 96, Ч. І. — С. 287-291.

 8. Баранова С. В., Проценко О. В.  Комунікативна ситуація освідчення в коханні в англомовному матримоніальному дискурсі //М74 МОВА І КУЛЬТУРА.(Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010. – Вип. 13. – Т. IІ (138). - С. 42 – 47.

 9. Баранова С. В. "Філософія" кількісно-якісних відношень [Текст] / С. В. Баранова // Філологічні трактати. — 2012. — Т. 4, № 2. — С. 5-10.

 10. Баранова С. В.К вопросу об аспектах культуры в переводе//Межкультурная коммуникация: лингвистический, социальный и медицинский аспекты / Материалы Международной научно-практической конференции (11-12 апреля 2012 г.). – Курск: ГБОУ ВПО КГМУ Минздравсоцразвития РФ, 2012. – [Электронное издание].

Номер регистрации в НТЦ «ИНФОРМРЕГИСТР» 0321201551

Тези:

 1. Баранова С. В. Вирішення комунікативних завдань на заняттях з перекладу [Текст] / С. В. Баранова // Методологічні проблеми сучасного перекладу : матеріали VIIIМіжнародної науково-методичної конференції, 23-25 січня 2009 року / Ред.кол.: С.О. Швачко, І.К. Кобякова, С.В. Баранова, О.М. Медвідь. — Суми : СумДУ, 2009. — С. 11-13.

 2. Баранова С. В. Статус квантитативності у семантичному просторі // Сага про нумеральні слова (on-line lesson) 123456789/7775 Вид документа: Article Appears in Collections: Навчальні видання ІФСК Issue Date:  26-Apr-2011 URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/

 3. Баранова С. В.Юридический перевод как вид профессионально ориентированного перевода//Профессионально ориентированный перевод: реальность и перспективы: Сборник научных трудов по материалам 6-й Международной научно-методической интернет-конференции. – Москва: Российский университет дружбы народов, 2011.– С. 9 – 16.

Публікації зі студентами:

 1. Баранова С. В., Ткаченко С. О. Репрезентація категорії оцінки в англійській та українській мовах // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету : конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю СумДУ, 21-25 квітня 2008 р.– Ч.І. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – C. 38 – 39.

 2. Баранова С. В., Мішкіна Т.  Соціофункціональний аспект поповнення економічного лексикону англійської мови // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету. – Ч.І. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008.  – С.25-26.

 3. Баранова С. В., Ткаченко С. О. Категорія оцінки в англійській та українській і мовах [Текст] / С. О. Ткаченко, С. В. Баранова // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету : 20-25 квітня 2009 року / Відп. за вип. Л.П. Валенкевич. — Суми : СумДУ, 2009. — Ч.2. — С. 4-5.

 4. Баранова С. В. , Піддубна І. Лінгвостилістичні особливості іменників лексико-семантичної групи зі значенням "особа жіночої стать в англійській мові [Текст] / І. Піддубна, С. В. Баранова // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету : 20-25 квітня 2009 року / Відп. за вип. Л.П. Валенкевич. — Суми : СумДУ, 2009. — Ч.2. — С. 19-20.

 5. Баранова С. В., Фесенко В. В. Концепти кількість і якість у мовній картині світу (на матеріалі англійської мови) [Текст] / В. В. Фесенко, С. В. Баранова // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету : 20-25 квітня 2009 року / Відп. за вип. Л.П. Валенкевич. — Суми : СумДУ, 2009. — Ч.2. — С. 52-53

 6. Баранова С. В., Шелехова О. В. Класифікація прислівників в авторському дискурсі [Текст] / О. В. Шелехова, С. В. Баранова // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету / Відп. за вип. Л.П.Валенкевич. — Суми : СумДУ, 2010. — Ч.ІІ. — С. 80.

 7. Баранова С. В., Заскока В. Метафора в англомовному дискурсі у світлі когнітивної лінгвістики [Текст] / В. Заскока, С. В. Баранова // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету / Відп. за вип. Л.П.Валенкевич. — Суми : СумДУ, 2010. — Ч.ІІ. — С. 108.

 8. Баранова С. В., Козак А. А. Особливості дитячого мовлення [Текст] / А. А. Козак, С. В. Баранова // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів факультету іноземної філології та соціальних комунікацій, Суми, 18-23 квітня, 2011р. / Відп. за вип. В.В. Опанасюк. — Суми : СумДУ, 2011. — Ч.1. — С. 33-34.

 9. Баранова С. В.,  Лековкіна О. Етика та естетика мовленнєвого спілкування [Текст] / О. Лековкіна, С. В. Баранова // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів факультету іноземної філології та соціальних комунікацій, Суми, 18-23 квітня, 2011р. / Відп. за вип. В.В. Опанасюк. — Суми : СумДУ, 2011. — Ч.1. — С. 39-40.

 10. Баранова С. В. ,Сергієнко А. Лінгво-комунікативні особливості матримоніального дискурсу [Текст] / А. Сергієнко, С. В. Баранова // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів факультету іноземної філології та соціальних комунікацій, Суми, 18-23 квітня, 2011р. / Відп. за вип. В.В. Опанасюк. — Суми : СумДУ, 2011. — Ч.1. — С. 66-67.

 11. Баранова С. В., Гордієнко Л. О. Квантитативне та квалітативне в лексико-граматичних одиницях англомовного художнього дискурсу [Текст] / Л. О. Гордієнко, С. В. Баранова // Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства : матеріали Всеукраїнської наукової конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів фак-ту іноземної філології та соціальних комунікацій, Суми, 19-20 квітня 2012 року / Відп. за вип. В.В. Опанасюк. — Суми : СумДУ, 2012. — Ч.1. — С. 21-24.

 12. Баранова С. В.,Бабич Д. О. Проблема вивчення юридичного дискурсу в сучасній лінгвістиці [Текст] / Д. О. Бабич, С. В. Баранова // Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства : матеріали Всеукраїнської наукової конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів фак-ту іноземної філології та соціальних комунікацій, Суми, 19-20 квітня 2012 року / Відп. за вип. В.В. Опанасюк. — Суми : СумДУ, 2012. — Ч.1. — С. 84-85.

 13. Баранова С. В.,Ульянченко О. В. Місце комп'ютерного спілкування в комунікативному середовищі [Текст] / О. В. Ульянченко, С. В. Баранова // Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства : матеріали Всеукраїнської наукової конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів фак-ту іноземної філології та соціальних комунікацій, Суми, 19-20 квітня 2012 року / Відп. за вип. В.В. Опанасюк. — Суми : СумДУ, 2012. — Ч.1. — С. 114-115.

 14. Баранова С. В.,  Петровська О. С. Науковий дискурс та його компонентів [Текст] / О. С. Петровська, С. В. Баранова // Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства : матеріали Всеукраїнської наукової конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів фак-ту іноземної філології та соціальних комунікацій, Суми, 19-20 квітня 2012 року / Відп. за вип. В.В. Опанасюк. — Суми : СумДУ, 2012. — Ч.1. — С. 100-101.

 15. Баранова С. В., Сергієнко А. С.  Денумеративи в частиномовній представленості [Текст] / С. В. Баранова, А. С. Сергієнко // Філологічні трактати. — 2011. — Т.3, №3. — С. 11-17.

 16. Баранова С. В. , Васильева А. О. Графические особенности общения в социальных сетях // Новое в современной филологии: Материалы VIII Международной научно-практической конференции (20.12 2012). – М.: Издательство «Спутник», 2012. – С. 75 – 78.

Праці студентів, опубліковані під керівництвом викладача:

 1. Кобзарьова М. Лінгвокогнітивна модель концепта “РАДІСТЬ” в сучасній англійській мові // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету. – Ч.І. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 25.

 2. Павлюченко О. Категорія компаративності в англійській мові // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету. – Ч.І. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. — С. 31 – 32.

 3. Попова І. Лінгвістичні особливості англомовних текстів юридичної тематики // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету. – Ч.І. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008.— С. 33 – 34.

 4. Симоненко Н. Основи вивчення структурно-семантичних та комунікативних особливостей англійської казки // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету. – Ч.І. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008.— С. 37.

 5.  Качанова С. Лінгвістичні особливості судової промови // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету. – Ч.І. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008.—С. 61 – 62.

 6. Радзейовська Т. Передумови дослідження лінгвокомунікативних особливостей промови// Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету. – Ч.І. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008.— С.79 – 80.

 7. Удовиченко, О. П.Привітальні висловлювання в англомовному дискурсі [Текст] // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету : 20-25 квітня 2009 року / Відп. за вип. Л.П. Валенкевич. — Суми : СумДУ, 2009. — Ч.2. — С. 6-7.

 8. Білик О.Лінгвостилістичні особливості одиниць, що позначають позитивні якості людини в англійській мові [Текст] / О. Білик, С. В. Баранова // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету : 20-25 квітня 2009 року / Відп. за вип. Л.П. Валенкевич. — Суми : СумДУ, 2009. — Ч.2. — С. 35.

 9. Матвєєва Ю.Лінгвокомунікативні особливості політичного дискурсу [Текст] // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету : 20-25 квітня 2009 року / Відп. за вип. Л.П. Валенкевич. — Суми : СумДУ, 2009. — Ч.2. — С. 82-83.

 10. Руднєва В. О.Лінгвокогнітивні особливості медіадискурсу (на матеріалі сучасних американських газет) [Текст] // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету : 20-25 квітня 2009 року / Відп. за вип. Л.П. Валенкевич. — Суми : СумДУ, 2009. — Ч.2. — С. 84-85.

 11. Рекуненко Е.Лінгвістичні особливості англомовних кінофільмів [Текст] // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету : 20-25 квітня 2009 року / Відп. за вип. Л.П. Валенкевич. — Суми : СумДУ, 2009. — Ч.2. — С. 91-92.

 12. Дворник Н. О.Лексичні особливості поетичних творів [Текст] : матеріали молодіжної конференції, 23-24 квітня 2010 року // Соціально-гуманітарні проблеми сучасної молоді в Україні : матеріали молодіжної конференції, 23-24 квітня 2010 року / Відп. за вип. Л.П. Валенкевич. — Суми : СумДУ, 2010. — Ч.2. — С. 159-160.

 13. Луценко Д.Комплімент як регулятивний мовленнєвий акт [Текст] // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету / Відп. за вип. Л.П.Валенкевич. — Суми : СумДУ, 2010. — Ч.ІІ. — С. 69.

 14. Більченко Т.Реалізація принципу ввічливості в художньому англомовному дискурсі [Текст] // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету / Відп. за вип. Л.П.Валенкевич. — Суми : СумДУ, 2010. — Ч.ІІ. — С. 109.

 15. Голофост В. Г. Групи фразеологічних евфемізмів в англійській і українській мовах [Текст] // Перекладацькі інновації : матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції, Суми, 25-27 листопада 2010 р. / Ред. кол.: С.О. Швачко, І.К. Кобякова та ін. — Суми : СумДУ, 2010. — С. 121-122.

 16. Білик О. В. Гендерні особливості номінації людини [Текст] // Перекладацькі інновації : матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції, Суми, 25-27 листопада 2010 р. / Ред. кол.: С.О. Швачко, І.К. Кобякова та ін. — Суми : СумДУ, 2010. — С. 37-39.

 17. Піддубна І. В.Переклад зоонімів [Текст] // Перекладацькі інновації : матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції, Суми, 25-27 листопада 2010 р. / Ред. кол.: С.О. Швачко, І.К. Кобякова та ін. — Суми : СумДУ, 2010. — С. 70-71.

 18. Руднєва В. О.Медіадискурс в мовах оригіналу та перекладі (на матеріалі англійської та української мов) [Текст] // Перекладацькі інновації : матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції, Суми, 25-27 листопада 2010 р. / Ред. кол.: С.О. Швачко, І.К. Кобякова та ін. — Суми : СумДУ, 2010. — С. 75-77.

 19. Сергієнко А.Лінгво-комунікативні особливості дискурсу родинного спілкування [Текст] // Перекладацькі інновації : матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції, Суми, 25-27 листопада 2010 р. / Ред. кол.: С.О. Швачко, І.К. Кобякова та ін. — Суми : СумДУ, 2010. — С. 112-113.

 20. Зінченко, П. Д.Ознакові слова в англомовному дискурсі [Текст] // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів факультету іноземної філології та соціальних комунікацій, Суми, 18-23 квітня, 2011р. / Відп. за вип. В.В. Опанасюк. — Суми : СумДУ, 2011. — Ч.1. — С. 23.

 21. Казбан Л.  Загальна характеристика концепту "ВІК" в англійській мові [Текст] // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів факультету іноземної філології та соціальних комунікацій, Суми, 18-23 квітня, 2011р. / Відп. за вип. В.В. Опанасюк. — Суми : СумДУ, 2011. — Ч.1. — С. 26.

 22. Ляшенко В. В.Вживання дискурсу звертання у різних стилях [Текст] // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів факультету іноземної філології та соціальних комунікацій, Суми, 18-23 квітня, 2011р. / Відп. за вип. В.В. Опанасюк. — Суми : СумДУ, 2011. — Ч.1. — С. 42-43.

 23. Бойко О.Тлумачення терміну "реалія" [Текст]  // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів факультету іноземної філології та соціальних комунікацій, Суми, 18-23 квітня, 2011р. / Відп. за вип. В.В. Опанасюк. — Суми : СумДУ, 2011. — Ч.1. — С. 5.

 24. Бабич Д. О.Термінологія в юридичному дискурсі [Текст] // Перекладацькі інновації : матеріали ІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції, Суми, 15-16 березня 2012 р. / Ред.кол.: С.О. Швачко, І.К. Кобякова, О.О. Жулавська та ін. — Суми : СумДУ, 2012. — С. 50-51.

 25. Петровська О. С.Лінгвокомунікативні особливості англомовного наукового дискурсу [Текст]  // Перекладацькі інновації : матеріали ІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції, Суми, 15-16 березня 2012 р. / Ред.кол.: С.О. Швачко, І.К. Кобякова, О.О. Жулавська та ін. — Суми : СумДУ, 2012. — С. 59-61.

 26. Ульянченко О. В.Графіка комп'ютерного дискурсу [Текст] // Перекладацькі інновації : матеріали ІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції, Суми, 15-16 березня 2012 р. / Ред.кол.: С.О. Швачко, І.К. Кобякова, О.О. Жулавська та ін. — Суми : СумДУ, 2012. — С. 66-68.

 27. Федотова В. А.Поняття етикетних висловлювань [Текст] // Перекладацькі інновації : матеріали ІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції, Суми, 15-16 березня 2012 р. / Ред.кол.: С.О. Швачко, І.К. Кобякова, О.О. Жулавська та ін. — Суми : СумДУ, 2012. — С. 47-49.

 28. Єловенко М. С.Особливості використання дієслова doу розмовному дискурсі [Текст] // Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства : матеріали Всеукраїнської наукової конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів фак-ту іноземної філології та соціальних комунікацій, Суми, 19-20 квітня 2012 року / Відп. за вип. В.В. Опанасюк. — Суми : СумДУ, 2012. — Ч.1. — С. 31-32.

 29. Махіненко О. Е.Лексичні особливості газетного дискурсу новин [Текст] // Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства : матеріали Всеукраїнської наукової конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів фак-ту іноземної філології та соціальних комунікацій, Суми, 19-20 квітня 2012 року / Відп. за вип. В.В. Опанасюк. — Суми : СумДУ, 2012. — Ч.1. — С. 96-97.

 30. Медведєва К. Ю.Структура англійських економічних термінів [Текст] // Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства : матеріали Всеукраїнської наукової конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів фак-ту іноземної філології та соціальних комунікацій, Суми, 19-20 квітня 2012 року / Відп. за вип. В.В. Опанасюк. — Суми : СумДУ, 2012. — Ч.1. — С. 52-54.

 31. Махіненко О. Е.Художні засоби у газетному дискурсі новин // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів і магістрантів «Молоді науковці Поділля: здобутки та перспективи досліджень, 19 – 20 березня 2012 р., Кам’янець-Подільський. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет ім. Івана Огієнка, 2012. – С. 188 – 191.

 32. Лековкіна О. М. Класифікація привітань // Студентські наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія». –Вип. 5. – 2012 . – С. 100-101.

 33. Ткаченко В. В. Звертання в родинному дискурсі // Студентські наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія». –Вип. 5. – 2012 . – С. 204-205.

 34. Гордиенко Л. О. Дистрибуция слов меры в англоязычном художественном  дискурсе //Аспекты изучения языка и культуры: Сборник научных студенческих работ  (по материалам студенческой конференции 11 апреля 2012 г., г. Белгород). – Вып. 4 – Т. 1. – Белгород: ООО «ЗЕБРА». – С. 104 – 106.