Горбась
Вікторія
Анатоліївна

Кандидат медичних наук, асистент кафедри педіатрії післядипломної освіти з курсами пропедевтичної педіатрії і дитячих інфекцій

English version

Адреса:

Сумська міська дитяча клінічна лікарня,
кафедра педіатрії післядипломної освіти
вул. Троїцька, 28
40022, м. Суми, Україна
Тел. (0542) 25-75-34

ОСВIТА:

2003

закінчила медичний факультет Сумського державного університету

2004-2005

навчалася в магістратурі при кафедрі педіатрії № 1 Сум ДУ, яку закінчила з відзнакою

ВЧЕНI СТУПЕНI:

кандидат медичних наук

КАНДИДАТСЬКА ДИСЕРТАЦІЯ:

Стан мінерального та імунного дисбалансу при різних клінічних формах негоспітальних пневмоній у дітей (захист м. Київ, 2008 рік, Національний медичний університет ім.. О.О. Богомольця)

ДОСВIД РОБОТИ:

2005

вступила до аспірантури з відривом від виробництва на кафедру педіатрії № 1 Сум ДУ

2007

працює асистентом кафедри педіатрії післядипломної освіти

СПИСОК ОСНОВНИХ ОСТАННIХ ПУБЛIКАЦIЙ:

[1]

Сміян О.І., Горбась В.А. Характеристика основних клінічних проявів позагоспітальних пневмоній у дітей шкільного віку // Вісник СумДУ. - Медицина.-№2.-2010.-С.178-180.

[2]

Сміян О.І., Горбась В.А. Роль прозапального (ІЛ-8) та протизапального (ІЛ-4) інтерлейкіну в активності запального процесу при бронхолегеневій патології у дітей шкільного віку // Здоровье ребенка.-№5 (20), 2009. с.74-77

[3]

Сміян О.І., Горбась В.А. Бинда Т.П. та ін.. Роль дисбалансу цинку та міді у перебігу негоспітальних пневмоній у дітей шкільного віку // Лікарська справа.-№3-4 (1113), 2012. с.67-71

[4]

Сміян О.І., Курганська В.О., Мощич П.І., Горбась В.А., Січненко П.І. Вміст про- та протизапальних цитокінів у сироватці крові дітей, хворих на бронхіальну астму різних ступенів тяжкості // Здоровье ребенка.-№4 (39), 2012. с.35-38

[5]

Сміян О.І., Січненко П.І., Горбась В.А. Методичні вказівки до практичного заняття «Догляд за хворими» з дисципліни «Пропедевтична педіатрія» (згідно з умовами Болонського процесу) // Суми: Сумський державний університет, 2012.-124 с.

[6]

Сміян О.І., Бинда Т.П., Романюк О.К., Горбась В.А. та ін.. Клінічний випадок псевдогіпоальдостеронізму // Вісник СумДУ.-Медицина.-№2.-2010.-С.181-185

[7]

Сміян О.І., Горбась В.А., Січненко П.І. та ін.. Лораксон у лікуванні негоспітальних пневмоній у дітей // Biomedical and Biosocial Anthropology, №11, 2008

[8]

Сміян О.І., Горбась В.А. та ін.. Продукція інтерлейкінів у хворих дітей з негоспітальною пневмонією // Матеріали V конгресу педіатрів України 14-16 жовтня 2008р., м. Київ. “Сучасні проблеми клінічної педіатрії”

[9]

Сміян О.І., Горбась В.А., Січненко П.І. та ін.. Стан основних показників імунологічного статусу дітей з негоспітальними пневмоніями // Вісник Сумського державного університету. Серія Медицина. — 2007. — №1. — С. 105-114

УЧАСТЬ В НАУКОВИХ ПРОЕКТАХ:

Стан мікроелементного забезпечення та імунної системи при вегетативно-судинних дисфункціях у дітей із групи радіаційного ризику та шляхи їх корекції (№ держреєстрації 0109U008514)

Регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями (№ держреєстрації 0111U009163)

член асоціації педіатрів Сумщини

ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ:

Наукові інтереси охоплюють питання захворювань органів дихання у дітей та їх профілактики, а також впливу навколишнього середовища на здоров'я дітей. Результати дослідження дозволяють визначити основні напрямки профілактики захворювань в сучасних умовах. Кількість наукових публікацій - 52. Досвід роботи – 10 років.

Профгрупорг кафедри, відповідальна за виховну роботу кафедри.