Кулик Ігор Анатолійович

Заступник завідувача кафедри електроніки і комп'ютерної техніки

Адреса

Сумський державний університет
вул. Римського-Корсакова, 2
40007 Суми, Україна
E-mail: [email protected]

Освіта

2010-2013 р.: навчається у докторантурі Сумського державного університету за науковою спеціальністю 05.13.06 – Інформаційні технології.

1992-1995 р.: навчався в аспірантурі Сумського державного університету, кафедра промислової електроніки.

1985-1991 р.: навчався на факультетіавтоматизація виробництва Сумського фізико-технологічного інституту, Україна.Спеціальність "Промислова електроніка". Кваліфікація "Інженер електронної техніки".

Вчені ступені

1998 р.: кандидат технічних наук, наукова спеціальність 05.13.06 − Інформаційні технології (Харківський національний університет радіоелектроніки).

Кандидатська дисертація

«Синтез швидкодіючих алгоритмів стиску на основі адресно-векторного кодування для інформаційних задач АСУ».

Досвід роботи

2010 р. по теперішній час – докторант кафедри електроніки і комп'ютерної техніки Сумського державного університету;

2007 р. – заступник завідувача кафедри електроніки і комп'ютерної техніки Сумського державного університету;

2003 р. – отримав звання доцента кафедри промислової електроніки Сумського державного університету;

2000 р. − доцент кафедри промислової електроніки Сумського державного університету;

1998 р. – ст. викладач кафедри промислової електроніки Сумського державного університету;

1995 р. – асистент кафедри промислової електроніки Сумського державного університету;

1988 р. – лаборант кафедри металорізальних станків Сумського філіалу Харківського політехнічного інституту.

Досвід викладання

Є провідним викладачем дисциплін "Мікропроцесорна техніка", "Мікропроцесорні пристрої", "Мікропроцесорні системи в телекомунікаціях", "Мікропроцесорні системи управління", "Системи передачі даних".

Список основних публікацій

Монографії

 1. Борисенко А.А. Биномиальное кодирование: монография / А.А. Борисенко, И.А. Кулик // Сумы: Изд-во СумГУ, 2010. – 206 с.

Наукові статті

 1. Кулик И.А. Ошибкообнаруживающая способность квазиравно-весного кода / И.А. Кулик, Е.М. Скордина, С.В. Посный // Вісник СумДУ, Серія "Технічні науки", № 1, 2012. – С. 100-111.

 2. Kulyk I. A Binomial Model of Bernoulli Information Sources / I. Kulyk, S. Kostel, E. Skordina // International Journal of Biomedical Soft Computing and Human Sciences, Vol.17, No.2, 2011. – PP. 45-51.

 3. Кулик И.А. Генерирование кодов-сочетаний для решения информа-ционных задач ИУС / И.А. Кулик, Е.М. Скордина, С.В. Костель // АСУ и приборы автоматики. Всеукраин. межведомст. сборник, 2011. – № 155. – С. 15-23.

 4. Borysenko Olexiy. Binary Image Compression Based on Binomial Numbers / Olexiy Borysenko, Igor Kulyk, Sergiy Kostel, Olena Skordina // Bulletin, Mathematics-Informatics-Physics Series, Petroleum – Gas University of Ploiesti, № 2, 2010. – С. 1-12.

 5. Кулик И.А., Костель С.В., Скордина Е.М. Определение ограничений для метода биномиального нумерационного сжатия / И.А.Кулик, С.В.Костель, Е.М. Скордина // Вісник СумДУ, Серія "Технічні науки", № 2, 2011. – С. 59-67.

 6. Кулик И.А. Биномиальные преобразования квазиравновесных кодов / И.А Кулик., Е.М. Скордина // Вісник СумДУ, Серія "Технічні науки", № 3, 2010. – С. 178-186.

 7. Кулик И.А. Мажоритарный способ передачи на основе кода с битом паритета / И.А.Кулик, Е.Л.Онанченко, В.Б. Чередниченко // Вісник СумДУ, Серія "Технічні науки", № 1, 2010. – С. 127-133.

 8. Борисенко А.А.Защита информации на основе биномиальных чисел/ А.А. Борисенко, И.А.Кулик, С.В. Костель // Системи обробки інформації, № 7 (79), 2009. – С. 132-134.

 9. Кулик И.А.Быстродействующий метод биномиального нумераци-онного кодирования/ И.А.Кулик, С.В. Костель // АСУ и приборы автоматики, Всеукраинский межведомственный сборник, № 149, 2009. – С. 66-77.

 10. Borysenko O.A. Generations of permutations based upon factorial numbers / O.A. Borysenko, I.A. Kulyk, O.E. Goryachev // Proceedings of International Systems Design and Applications, ISDA, Kaohsiung, Taiwan, 2008. – P. 57-61.

 11. Кулик И.А. Метод вычисления биномиальных коэффициентов на основе канонического разложения чисел / И.А. Кулик, Е.М. Скордина // Вісник СумДУ, Серія "Технічні науки", № 1, 2008. – С. 158-165.

 12. Кулик И.А. Алгоритм генерирования двоичных биномиальных чисел на основе минимальных систем кодообразующих ограничений / И.А. Кулик, В.Б. Чередниченко, С.В. Костель // Вісник СумДУ, Серія "Технічні науки", № 2, 2008. – С. 45-52.

 13. Кулик И.А. Средняя длина двоичных биномиальных чисел произвольного диапазона/ И.А. Кулик И.А. // Вісник СумДУ, Серія "Технічні науки", № 2, 2007. – С. 130-139.

 14. Кулик И.А. Свойство вложенности двоичных биномиальных систем счисления / И.А. Кулик // Вісник СумДУ, Серія "Технічні науки", № 9 (81), 2005. – С. 12-21.

 15. Борисенко А.А. Моделирование систем передачи данных с мажоритарным принципом кодирования на основе биномиальных кодов / А.А. Борисенко, И.А. Кулик, В.В. Гриненко // АСУ и приборы автоматики, № 128, 2004. – С. 9-15.

Патенти

 1. Пат. 71847 U Україна, МПК6 H03M 7/12. Пристрій стиснення інформації / О.А. Борисенко, І.А. Кулик, С.В. Костель, О.М. Скордіна (Україна); заявник та патентовласник Сумський держ. ун-т. − № u 2012 01182; заявл. 06.02.2012; опубл. 25.07.2012, бюл. № 14.

 2. Патент № 20368 України.Запам'ятовуючий пристрій / Борисенко О.А., Кулик И.А., Соловей В.О., Арбузов В.В. (Україна); заявник та патентовласник Сумський держ. ун-т. − Заявл. 26.05.94. Опубл. в бюл. № 15, 1997.

Участь у наукових проектах

Був виконавцем і відповідальним виконавцем наступних науково-дослідних робіт:

 1. Теорія біноміальних позиційних систем числення в задачах обробки зображень.

 2. Адаптивне кодування на базі біноміальних систем числення.

 3. Комбінаторні методи і засоби стиску інформації в електронних системах.

 4. Електронні засоби кодування і перетворення інформації.

2007-2009: "Адаптивне кодування на базі біноміальних систем числення", № ДР 0103U000765.