Ляпощенко Олександр Олександрович

English version
 • канд. техн. наук, доцент, докторант

 • Контактна інформація
  Адреса: Сумський державний унiверситет
  ул. Римського-Корсакова, 2
  40007 Суми, Україна
  Персональна сторінка: http://ua.linkedin.com/pub/alexander-lyaposchenko/
  E-mail: [email protected]
  Тел.: +38(0542)68-77-95

ОСВIТА

2012–2015: Докторантура за спеціальністю 05.17.08 – «Процеси та обладнання хімічної технології», Сумський державний університет, м. Суми, Україна

2002–2009: Аспірантура за спеціальністю 05.17.08 – «Процеси та обладнання хімічної технології», Сумський державний університет, м. Суми, Україна

2001–2002: Магістратура за спеціальністю «Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів», Сумський державний університет, м. Суми, Україна

2000–2001: Бакалавратура за напрямом підготовки „Інженерна механіка”, фахове спрямування «Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів», Сумський державний університет, м. Суми, Україна

1995–2000: Молодший спеціаліст, спеціальність «Хімічне і нафтове машинобудування», кваліфікація „технік-механік”, машинобудівний коледж Сумського державного університету, м. Суми, Україна

ВЧЕНI СТУПЕНI

2011: Присвоєне вчене звання доцента кафедри «Процеси та обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв», Сумський державний університет, м. Суми, Україна

2006: Кандидат технічних наук, спеціальність05.17.08 – «Процеси та обладнання хімічної технології», Сумський державний університет, м. Суми, Україна

2002: Магістр, спеціальність «Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів», Сумський державний університет, м. Суми Україна

2001: Бакалавр, напрям підготовки «Інженерна механіка», фахове спрямування «Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів», Сумський державний університет, м. Суми Україна

ДОКТОРСЬКА ДИСЕРТАЦІЯ

Теоретичні основи процесів інерційно-фільтруючої сепарації

КАНДИДАТСЬКА ДИСЕРТАЦІЯ

Гідродинаміка інерційно-фільтруючих сепараційних пристроїв очищення природного газу

ДОСВIД РОБОТИ

з 2010: Заступник декана з інформаційних та медіа-технологій, факультет технічних систем та енергоефективних технологій, Сумський державний університет, м. Суми, Україна

2007–2008: Відповідальний секретар відбіркової комісії інженерного факультету, центральна приймальна комісія, Сумський державний університет, м. Суми, Україна

з 2007: Доцент, кафедра «Процеси та обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв», Сумський державний університет, м. Суми, Україна

2006–2007: Старший викладач, кафедра «Процеси та обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв», Сумський державний університет, м. Суми, Україна

2005–2006: Асистент, кафедра «Процеси та обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв», Сумський державний університет, м. Суми, Україна

2002: Молодший науковий співробітник, кафедра «Процеси та обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв», Сумський державний університет, м. Суми, Україна

2002: Інженер, кафедра «Процеси та обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв», Сумський державний університет, м. Суми, Україна

СПИСОК ОСНОВНИХ ОСТАННIХ ПУБЛIКАЦIЙ

[1]

Мустафа Аль Раммахи,Логвин А.В.,Ляпощенко А.А. Разработка физической модели движения газокапельных потоков в рабочей полости ИФ – сепараторов / Ж.//Хімічна промисловість України. —2012. — №6.— С.18-21.

[2]

SklabinskiyV.I., Lyaposchenko A.A., LogvynA.V., Mustafa makki Al-RammahiHydrodinamics of inertial-filtering (IF) separate sections of gas-separating oil and gas equipment/ JournalofMissanresearches. — 2012. — Vol.8. — №16. — С.207-226.

[3]

Patent Iraq. Method of cleaning natural and associated oil gas from water and hydrocarbon condensate / Sklabinskiy V.I., Lyaposchenko A.A., Logvyn A.V., Mustafa makki Al-Rammahi. - № 277/2012; request18.10.2012; published11.03.2013. - Bagdad: Central Organization for Standardization and Quality Control (C.O.S.Q.C.), 2013.

[4]

Ляпощенко, О.О. Контактна трубка. Патент 74072 U Україна, МПК B01D 53/18 (2006.01) / О.О. Ляпощенко, О.В. Настенко, Р.В. Бурий; заявник та патентовласник СумДУ. - К.: Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2012.

[5]

Пат. 63936 U Україна, МПК6 B01D 53/18. Контактна секція / Я.Е.Михайловський, О.О. Ляпощенко, П.О. Шевченко, О.В. Настенко (Україна); заявник та патентовласник Сумський держ. ун-т. - № u201103676; заявл. 28.03.2011; опубл. 25.10.2011, бюл. № 20.

[6]

Пат. 60742 U Україна, МПК6 B01D 45/04 (2006.01). Спосіб очищення газів / В.І. Склабінський, О.О. Ляпощенко, К.В. Коробченко, Ю.Г. Парфило; заявник та патентовласник Сумський держ. ун-т. - № u2010150; заявл. 13.12.2010; опубл. 25.06.2011, бюл. № 12.

[7]

Пат. 60115 U Україна, МПК B01D 3/26. Контактна тарілка / В.І. Склабінський, Р.О. Острога, К.К. Коробченко; заявник та патентовласник Сумський держ. ун-т. - № u201014061; опубл. 10.06.2011, бюл. № 11.

[8]

Пат. 57790 U Україна, МПК6 B 01 D 3/30. Пристрій для вловлювання високодисперсної краплинної рідини з газорідинного потоку / В.Я. Стороженко, О.О. Ляпощенко, В.В. Трушин, К.В. Коробченко (Україна); заявник та патентовласник Сумський держ. ун-т. - № u201010546; заявл. 31.08.2010; опубл. 10.03.2011, бюл. № 5.

[9]

Пат. 57386 U Україна, МПК6 B 01 D 45/04. Пристрій для вловлювання високодисперсної краплинної рідини з газорідинного потоку / В.І. Склабінський, О.О. Ляпощенко, А.В. Логвин, М.С. Скиданенко (Україна); заявник та патентовласник Сумський держ. ун-т. - № u201009488; заявл. 29.07.2010; опубл. 25.02.2011, бюл. № 4.

[10]

Смілянська О.Ю., Артюхов А.Є., Ляпощенко О.О. Створення умов протитечійного руху фаз на тарілчастих масообмінно-сепараційних контактних пристроях / Ж.// Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. — 2011. — №4(41). — С.92-95.

[11]

Мустафа Аль Роммахи, Логвин А.В., Ляпощенко О.О. Фізична модель руху газокраплинних потоків сепараційними каналами та фільтруючими секціями інерційно-фільтруючих газосепараторів / Ж.// Нафтогазова енергетика. — 2011. — №2(15). — С.5-11.

[12]

Логвин А.В., Мустафа Аль-Роммахі, Ляпощенко О.О., Склабінський В.І. Експериментальне дослідження гідродинамічних параметрів роботи інерційно-фільтруючих сепараторів / Специальный выпуск международного научного журнала Acta Universitatis Pontica Euxinus/ VIIМеждународная конференция «Стратегия качества в промышленности и образовании». — Болгария, Варна, 2011. — Т.3. — С. 167-169.

[13]

Артюхов А.Є., Ляпощенко О.О., Коробченко К.В., Смілянська О.Ю. Розробка методики інженерного розрахунку енергоефективних абсорберів з масообмінно-сепараційними контактними ступенями / Збірник наукових праць: «Наукові праці Одеської державної академії харчових технологій». — Одеса, 2011.  — Вип.39. — С.62-65.

[14]

Склабінський В.І., Ляпощенко О.О., Артюхов А.Є. Технологічні основи нафто- та газопереробки /Навчальний посібник. – Суми: Вид-во СумДУ, 2011, 300 прим., гриф «Рекомендовано МОН України» (лист №1/11–12226 від 29.12.2010 р.).

[15]

Коробченко К.В., Ляпощенко А.А. Осушка и удаление тяжелых фракций из природного газа методом сверхзвуковой низкотемпературной газодинамической сепарации / Збірник доповідей учасників десятої Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційний потенціал української науки – ХХІ сторіччя». — Запоріжжя: Вид-во ПГА, 2011. — С.57-61.

[16]

Пат. 56067 U Україна, МПК6 B01D 45/04. Спосіб вловлювання високодисперсної краплинної рідини з газорідинного потоку / В.І. Склабінський, О.О. Ляпощенко, А.Є. Артюхов, А.В. Логвин, К.В. Коробченко (Україна); заявник та патентовласник Сумський держ. ун-т. - № u201007411; заявл. 14.06.2010; опубл. 27.12.2010, бюл. № 24.

[17]

Артюхов А.Е., Ляпощенко А.А., Склабинский В.И. Инерционно-фильтрующие сепараторы для очистки отходящих газов в вихревых грануляторах/ МатериалыVIМеждународной конференции «Стратегия качества в промышленности и образовании». — Болгария, Варна, 2010. — Т.1. — С.67-69.

[18]

Коробченко К.В., Артюхов А.Е., Ляпощенко А.А., Склабинский В.И. Гидродинамика аппаратов с вихревыми и высокотурбулизированными потоками / Збірник наукових праць: «Наукові праці Одеської державної академії харчових технологій». — Одеса, 2010.  — Вип.37. — С.310-315.

[19]

Пат. 48961 U Україна, МПК9 B01D 53/14. Спосіб очищення та осушування природного газу / О.О. Ляпощенко, Я.О. Бакаєва, Ю.О. Толстун (Україна); заявник та патентовласник Сумський держ. ун-т. - № u200911023; заявл. 02.11.2009; опубл. 12.04.2010, Бюл. № 7.

[20]

Пат. 41600 U Україна, МПК6 B01D 45/04 (2009.01). Пристрій для вловлювання високодисперсної краплинної рідини з газорідинного потоку / В.І. Склабінський, О.О. Ляпощенко, А.В. Логвин (Україна); заявник та патентовласник Сумський держ. ун-т. - № u200900649; заявл. 29.01.2009; опубл. 25.05.2009, Бюл. № 10.

[21]

Пат. 88558 С2 Україна, МПК6 B01D 45/04 (2008.01). Спосіб вловлювання високодисперсної краплинної рідини з газорідинного потоку і пристрій для його здійснення / В.І. Склабінський, О.О. Ляпощенко, А.В. Логвин, О.С. Міщенко (Україна); заявник та патентовласник Сумський держ. ун-т. - № a200802372; заявл. 25.02.2008; опубл. 26.10.2009, Бюл. № 20.

[22]

Склабінський В.І., Ляпощенко О.О., Логвин А.В. Інерційно-фільтрувальне сепараційне обладнання установок термохімічної переробки нафтових шламів нафтопромислових виробництв / Збірник наукових праць: «Вісник Національного університету „Львівська політехніка”. Серія «Теплоенергетика. Інженерія довкілля. Автоматизація». — 2009. — №659. — С.148-150.

[23]

Ляпощенко О.О., Толстун Ю.О. Розробка енергоефективної технології осушування та очищення природного газу з застосуванням багатофункціонального абсорбера / Збірник наукових праць: «Наукові праці Одеської державної академії харчових технологій». — Одеса, 2009.  — Вип.35. — Т.2. — С.75-79.

[ 24 ]

Склабінський В.І., Ляпощенко О.О., Логвин А.В. Інерційно-фільтрувальне сепараційне обладнання установок термохімічної переробки нафтових шламів нафтопромислових виробництв/ Збірник наукових праць: «Вісник Національного університету „Львівська політехніка”. Серія «Теплоенергетика. Інженерія довкілля. Автоматизація». — 2009. — №659. — С.148-150.

[ 25 ]

Склабінський В.І., Ляпощенко О.О., Логвин А.В. Гидродинамические особенности движения двухфазных потоков в инерционно-фильтрующих сепараторах/ Ж.//Вісник Сумського державного університету. Серія «Технічні науки». — 2009. — №1(94). — С.79-83.

[26]

Склабінський В.І., Ляпощенко О.О., Логвин А.В. Підвищення ефективності сепараційного обладнання установки низькотемпературної сепарації природного газу / Материалы V Международной конференции «Стратегия качества в промышленности и образовании». — Болгария, Варна, 2009. — Т.1. — С.410-412.

[ 27 ]

Склабінський В.І., Ляпощенко О.О., Логвин А.В. Високоефективні газосепаратори для очищення біогазу від краплинної вологи на компресорних установках / Матеріали П’ятої міжнародної науково-практичної конференції «Нетрадиційні і поновлювані джерела енергії як альтернативні первинним джерелам енергії в регіоні» / Зб. наук. статей. — Львів: ЛвЦНТЕІ, 2009. — С.141-142.

УЧАСТЬ В НАУКОВИХ ПРОЕКТАХ

2012: Оцінка ефективності роботи горизонтального газосепаратора. Regal Petroleum Corporation Ltd., ПрАТ «Укргазвидобуток»(№51.18-04.12.СП)

2012: Розробка 3D моделей пультів керування для компресорних станцій та установок. Концерн «Укрросметал», ТОВ «Суми-Омекс»(№3/04, №51.18-05.12.СП)

2010–2012: Дослідження гідродинамічних та масотеплообмінних характеристик пристроїв з вихровими та високотурбулізованими одно- та двофазними потоками. Міністерство освіти і науки України (ДР №0110U002632)

2007–2009: Дослідження вихрових грануляційних та массотеплообмінних пристроїв. Міністерство освіти і науки України (ДР №0106U013012)

2002: Удосконалення обладнання установки осушування газу. ВАТ «Укрнафта», Качанівський газопереробний завод(№82.05.05.01-02/625-р)

КЕРІВНИЦТВО ДИСЕРТАЦІЙНИМИ РОБОТАМИ

Настенко О.В. Моделювання процесів інерційно-фільтруючої сепарації газорідинних сумішей

ДОСВIД ВИКЛАДАННЯ:

з 2006: Проектування хімічних виробництв та основи САПР

2006-2007: Процеси та апарати хімічних виробництв спеціалізації нафтопереробних виробництв

2004-2007: Процеси та обладнання газороздільних установок

з 2003: Технологічні основи нафто- і газопереробки, Обладнання нафтопереробних виробництв, Технологічні лінії та комплекси нафтопереробних виробництв

НАГОРОДИ ТА ВІДЗНАКИ

2012 : Лист-подяка за доповідь на пленарному засіданні на Міжнародній науково-практичній конференції "Проблемита перспективи нафтогазового комплексу", Полтавський національний технічний університет імені Ю.Кондратюка, м. Полтава, Україна

2011-2012: Стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих учених, Комітет з Державних премій України в галузі науки і техніки, м. Київ, Україна

2011: Грамота за організацію студентської наукової роботи та з нагоди Дня науки України, Сумський державний університет, м. Суми, Україна

2011-2012: Грамота за активну участь у журі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт в галузі «Нафтова та газова промисловість» 2010/2011, 2011/2012 н.р., Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ, Україна

2010: Грамота групи компаній АСКОН з вдячністю за дотриманість вітчизняних програмних продуктів та участь у щорічномувсеукраїнськомусемінарі«Образовательная программа АСКОН», м. Київ, Україна

2008-2010: Грамоти МОН України з нагородження наукового керівника переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напряму «Нафтова та газова промисловість» 2008/2009, 2009/2010 н.р., м. Київ, Україна

2007-2010: Диплом призера IIмісце, два дипломи призера III місце та два дипломи за спеціальною номінацією на Міжнародних конкурсах «Асы КОМПьютерного 3D-моделирования – 2007, 2008, 2009, 2010» (Президіум Російської Академії Наук), м. Москва, Росія

2005: Диплом 1 ступеня за кращу доповідь (секція: Комп’ютерна інженерія. Комп’ютерні технології в управлінні та освіті) на VII IВсеукраїнській науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Технологія – 2005», м. Сєвєродонецьк, Україна

ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ

з 2013: Член спеціалізованої вченої ради К 55.051.04 з захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальностями 05.17.08 «Процеси та обладнання хімічної технології» та 21.06.01 «Екологічна безпека», Сумський державний університет, м. Суми, Україна

2010-2013: Член журі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт в галузі «Нафтова та газова промисловість», Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ, Україна

з 2010: Член координаційної ради та експертної групи з дистанційного навчання, Сумський державний університет, м. Суми, Україна

з 2010: Голова секції інформаційних технологій навчання та технічного забезпечення процесуфакультету технічних систем та енергоефективних технологій, Сумський державний університет, м. Суми, Україна

з 2010: Голова секції дистанційного та заочного навчанняфакультету технічних систем та енергоефективних технологій, Сумський державний університет, м. Суми, Україна

з 2010: Член методичної комісії факультету технічних систем та енергоефективних технологій, Сумський державний університет, м. Суми, Україна

з 2009: Член експертної групи з організації процесу розроблення й супроводження дистанційних курсів, Сумський державний університет, м. Суми, Україна