Медвідь Олена Миколаївна

Кандидат філологічнихнаук, доцент

Контактна інформація
Адреса: Сумський державний унiверситет
ул. Римського-Корсакова, 2
40007 Суми, Україна
кімната ЕТ-127
тел. 68-78-21

ОСВІТА

У 1983 році закінчила Сумський державний педагогічний інститут ім. А.С.Макаренка за спеціальністю “Англійська та німецька мови”, кваліфікація вчителя іноземної мови. У Сумському державному університеті почала працювати з 1994 року на посаді викладача каф. іноземних мов, а з 2000 року (після закінчення аспірантури) – за основним місцем роботи.

ВЧЕНІ СТУПЕНІ

У 2001році у Харківському національному університетіім. В.Н.Каразіна захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 10.02.04 – германські мови, отримала науковий ступінь кандидата філологічних наук, а у 2003 році – наукове звання доцента.

ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИКЛАДАЄ

- провідний лектор з дисциплін "Динаміка розвитку перекладацьких принципів в історичному аспекті" – 2-й курс, "Термінологізація англійської мови" та "Основи синхронного перекладу" – 4-й курс, “Методика викладання іноземної мови в навчальних закладах з поглибленим її  вивченням “ – 5-й курс; 

- практичні заняття з дисциплін "Переклад економічних термінів"– 3-й курс, "Усний переклад" та "Практика перекладу галузевих термінів" – 5-й курс.

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

Лінгвістика, соціолінгвістика, дискурсивна лінгвістика, комунікативно-прагматичні аспекти функціонування мови, категорія квантитативності мовної картини світу, методологічні проблеми перекладу.

НАУКОВІ ПРАЦІ

Навчальні та навчально-методичні посібники і розробки:

 1. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Динаміка розвитку перекладацьких принципів» Частина І/ Укладач О.М.Медвідь// Суми: Вид-во СумДУ, 2009. – 38 с.

 2. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Динаміка розвитку перекладацьких принципів» Частина ІІ/ Укладач О.М.Медвідь// Суми: Вид-во СумДУ, 2009. – 39 с. ftp://ftp.lib.sumdu.edu.ua/rio/2009/m2664.doc

 3. Methodological Instructions for the practical course “Translation Problems of Field Terms” for the students of the specialty 7.030507, 8.030507 “Translation” of the full-time course of study/ Укладач О.М.Медвідь// Суми: Вид-во СумДУ, 2012. – 47 с. http://humf.sumdu.edu.ua/docs/kaf_teor_ta_pr_per/public_2012.doc

 4. Лінгвістичний статус квантитативних одиниць: парадигматична та синтагматична представленість. Навч. посібник з грифом МОН України / О.М.Медвідь // Суми:Сумський державний університет, 2012. - 197 с.

Наукові видання:

 1. Прагматичні інтерпретації текстів політичного дискурсу / О.М.Медвідь, І.Ізмайлова // Вісник СумДУ. Серія «Філологія», № 1’2008. Вид-во Сумського державного університету, – Суми: 2008.-  С.66-72. http://visnyk.sumdu.edu.ua/arhiv/2008/1%28112%29/13_Medved.pdf

 1. Дистанційне навчання у руслі Болонського процесу / О.М.Медвідь // Збірник наукових праць . Вид-во університету „Україна”. 2008, - С.87-92.

 2. Лингво-прагматический аспект функціонально-семантического поля количества /О.М.Медвідь, А.Максюта // Наукові записки. – Вип.81(1-4) Серія:Філологічні науки і мовознавство Кіровоград, РВВ КДЛУ ім..В.Винниченка, 2009. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/2950

 3. Перевод дискурса политинтервью /О.М.Медвідь// Материалы конференции Актуальные вопросы переводоведения. НовГУ им.Ярослава Мудрого Великий Новгород, Россия, 2009.

 4. Эволюционный вектор функционирования квантитативных единиц/О.М.Медвідь// Культура народов Причерноморья. - №168. – Т.2, 2009. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/2967

 5. Категория квантитативности в языковой картине мира /О.М.Медвідь //Мова і культура. – К., 2010. – Вип.12. – Т.ІІ (127) / О.М. Медвідь. – С.9-15.

 6. Иерархия семантической труктуры языкового поля количества/О.М.Медвідь // Функциональная лингвистика. – Симферополь, 2010.- №1. –Т.2. – С.68-71.

 7. Cтатус квантитативных единиц в системе современного английского лексикона/Е.Н.Медведь // Вопросы филологии и журналистики:сб. статей : В 3 ч. – Ч. 3 / науч.ред. А. Э. Еремеев, отв. ред. В. А. Евдокимов. – Вып. 5. – Омск: Изд-во НОУ ВПО ОмГА, 2010) / О.М. Медвідь. – С.59-67. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/2771

 8. Польова експлікація лексичних квантитативних одиниць англійської мови /О.М.Медвідь // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки / Філологічні науки. Мовознавство, 2011. - №6. – С. 73-79. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/13689

 9. Роль мови в межах медіа простору /О.М.Медвідь, О.М. Волков //М74 МОВА І КУЛЬТУРА.(Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010. – Вип. 13. – Т. VI(142). – 432 с. – C. 280-285. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/13692

 10. Иерархия семантической структуры языкового поля количества/О.М.Медвідь // Функциональная лингвистика : сборник научных работ. - Крымский республ.ин-тут последипломного педагогического образования, науч.ред. А.Н.Рудякова. - №1. -Т.2. – Симферополь, 2010.- С.68-71. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/2788

 11. Средства речевого воздействия политспичей/ О.М.Медвідь, А.В. Прокопенко // Текст. Язык. Человек. Неделя русской филологии в Мозырском государственном педагогическом университете имени И. П. Шамякина : сборник научных трудов : в 2 ч. / УО МГПУ им. И. П. Шамякина; редкол.: С. Б. Кураш (отв. ред.) [и др.]. – Мозырь, 2011. – Ч. 1. – 216 с.- С.163-171. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/18988

 12. English Language Teacher Development Through Councelling / О.М.Медвідь, А.О.Ходцева // Materialy VIII Meznarodni V Edecko-Prakticka Konference “Vedaa Technologie: Krok Do Budouchnosti– 2012”. – Praha: Publishing House “EducationandS cience” s.r.o., 2012. – P.100. – 70-74p.

 13. Перекладацький аспект тендерних маркерів (на матеріалі спічів англомовних політдіячів) /О.М.Медвідь, А.Князєва // Перекладацький аспект тендерних маркерів (на матеріалі спічів англомовних політдіячів) [Текст] / О.М. Медвідь // Філологічні трактати. — 2012. — Т. 4, № 2. — С. 28-34. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/25227

 14. Лінгвістичні засоби впливу на реципієнта (на матеріалі пoлітдискурсу) Лінгвістичні засоби впливу на реципієнта (на матеріалі пoлітдискурсу) [Текст] / О.М. Медвідь// Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. - 2012. - №6(231). - С.116-121. http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/28866/1/zasoby.pdf

 15. Аксіологічний аспект в рекламному дискурсі  / О.М. Медвідь, М.О.Ткаченко // Текст.Язык. Человек. Неделя русской филологии в Мозырском государственном педагогическом университете имени И.П. Шамякина: сборник научных трудов : в 2 ч. / УО МГПУ им. И. П. Шамякина; редкол.: С. Б. Кураш (отв. ред.) [и др.]. – Мозырь, 2013. – Ч. 1. – 216 с.- С.124-129.

 16. Секондарні відчислівникові утворення сучасної англійської мови [Текст] / О.М. Медвідь // Перекладацький аспект тендерних маркерів (на матеріалі спічів англомовних політдіячів) [Текст] / О.М. Медвідь // Філологічні трактати. — 2013. — Т. 5, № 1. — С.97-101 .

Тези :

 1. Лексико-семантичні відмінності американської та британської варіацій англійської мови / О.М.Медвідь, О.Молчанова // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету 21-25 квітня 2008 року. Частина перша. Вид-во СумДУ, - Суми. – 2008. – С.27-28. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/14442

 2. Абревіація як мовне явище /О.М.Медвідь, Т.Лор // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету 21-25 квітня 2008 року. Частина перша. Вид-во СумДУ, - Суми. – 2008. – С.69-70. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/14612

 3. Лексична контамінація в англійській мові /О.М.Медвідь, Ю.Трояновська // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету 21-25 квітня 2008 року. Частина перша. Вид-во СумДУ, - Суми. – 2008. – С.88-89.

 4. Лингвопрагматический аспект фунгкциональносемантического поля количества [Текст] / Е.Н.Медведь, А.В. Максюта // Наукові записки. – Випуск 81(3). – Серія:Філологічні науки (мовознавство): У 4 ч. – Кіровоград: РВВ КДУ ім. В.Винниченка, 2009. – 430 с. - С.131-135. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/2950

 5. Когнитивный аспект категории квантитативности /О.М.Медвідь, А.Максюта // Філософія мови: текст, образ, реальність : Матеріали Міжнародної науково-теоретичної конференції / Відп. за вип.: В.М. Вандишев, С.О. Швачко. — Суми : СумДУ, 2009. — С. 114-116. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/3722

 6. Прагматический аспект лингвистической категории квантитативности [Текст] / Е.Н. Медведь // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету : 20-25 квітня 2009 року / Відп. за вип. Л.П. Валенкевич. — Суми : СумДУ, 2009. — Ч.2. — С. 48-49. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/16907

 7. Гра слів на синтаксичному рівні дослідження /О.М.Медвідь, А.А. Іванова// Матеріали наук.-теор.конф. викладачів, аспірантів, співробітників СумДУ, 2010. – С. 44. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/16305

 8. Функціонально-семантичні особливості термінів на тлі юридичного дискурсу /О.М.Медвідь, І.В. Дорошенко// Матеріали наук.-теор.конф. викладачів, аспірантів, співробітників СумДУ, 2010. – С.53-54.

 9. Мовленнєві модифікації в газетному дискурсі/О.М.Медвідь, І.Ю. Журба// Матеріали наук.-теор.конф. викладачів, аспірантів, співробітників СумДУ, 2010. – С.55. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/16316

 10. Особливості функціонування американського та українського студентських сленгів /О.М.Медвідь, І.Кожушко// Матеріали наук.-теор.конф. викладачів, аспірантів, співробітників СумДУ, 2010. – С.60-61. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/16323

 11. Структурно-семантичні особливості рекламних текстів/О.М.Медвідь, К.В.Шечкова// Матеріали наук.-теор.конф. викладачів, аспірантів, співробітників СумДУ, 2010. – С.88-89. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/16383

 12. Невербальні засоби комунікації у політичному дискурсі /О.М.Медвідь, К.Демченко// Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів факультету іноземної філології та соціальних комунікацій, Суми, 18-23 квітня, 2011р. / Відп. за вип. В.В. Опанасюк. - Суми : СумДУ, 2011. - Ч.1. – 203 с.- С.12. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/12941

 13. Фразеологічні одиниці у політичних спічах /О.М.Медвідь,К.Пугачова// Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів факультету іноземної філології та соціальних комунікацій, Суми, 18-23 квітня, 2011р. / Відп. за вип. В.В. Опанасюк. - Суми : СумДУ, 2011. - Ч.1. – 203 с.- С.61. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/12996

 14. Засоби вираження осуду в соціальному дискурсі /О.М.Медвідь, Ю.Дьяченко// Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів факультету іноземної філології та соціальних комунікацій, Суми, 18-23 квітня, 2011р. / Відп. за вип. В.В. Опанасюк. - Суми : СумДУ, 2011. - Ч.1. – 203 с.- С.16. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/12945

 15. Лінгвістичні елементи комунікативного домінування в соціальному дискурсі /О.М.Медвідь, Є.Журавльова// Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів факультету іноземної філології та соціальних комунікацій, Суми, 18-23 квітня, 2011р. / Відп. за вип. В.В. Опанасюк. - Суми : СумДУ, 2011. - Ч.1. – 203 с.- С.19.

 16. Гендерні чинники в політичному дискурсі  /О.М.Медвідь, А.Бєлокопитова// Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів факультету іноземної філології та соціальних комунікацій, Суми, 18-23 квітня, 2011р. / Відп. за вип. В.В. Опанасюк. - Суми : СумДУ, 2011. - Ч.1. – 203 с.- С.3-4.

 17. Лінгвокультурні особливості політичного дискурсу /О.М.Медвідь, А.Бурлака // Перекладацькі інновації: матеріали ІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (Суми, 15-16 березня 2012 р.) – Суми: СумДУ, 2012. – С. 51-53.

 18. Лексико-граматичні особливості юридичного дискурсу та його терміносистеми /О.М.Медвідь, М.Лінченко //Перекладацькі інновації: матеріали ІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (Суми, 15-16 березня 2012 р.) – Суми: СумДУ, 2012. – С. 54-56

 19. Аксіологічний аспект у рекламному дискурсі /О.М.Медвідь, М.Ткаченко //Перекладацькі інновації: матеріали ІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (Суми, 15-16 березня 2012 р.) – Суми: СумДУ, 2012. – С. 64-66

 20. Реалізація категорії ретроспекції в сучасних англомовних газетних текстах /О.М.Медвідь, М.Черняк //Перекладацькі інновації: матеріали ІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (Суми, 15-16 березня 2012 р.) – Суми: СумДУ, 2012. – С. 75-76.

 21. Основні моделі денумеральної вербокреації /О.М.Медвідь, А.Князєва // Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства: матеріали Всеукраїнської наукової конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів факультету іноземної філології та  соціальних комунікацій (суми, 19-20 квітня 2012 р.) . Частина І. – Суми: СумДУ, 2012. – С. 93-95.

 22. Чинники денумеративів: продуктивні та непродуктивні способи словотвору /О.М.Медвідь, А.Плигун //Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства: матеріали Всеукраїнської наукової конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів факультету іноземної філології та  соціальних комунікацій (Суми, 19-20 квітня 2012 р.) . Частина І. – Суми: СумДУ, 2012. – С. 101-103.

 23. Засоби створення комічного в англомовному художньому дискурсі /О.М.Медвідь, А.Сухонос // Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства: матеріали Всеукраїнської наукової конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів факультету іноземної філології та  соціальних комунікацій (Суми, 19-20 квітня 2012 р.) . Частина І. – Суми: СумДУ, 2012. – С. 110-111.

 24. Семантична надмірність у розмовному стилі мовлення (на матеріалі п‘єси Оскара Уайльда «Жінка, не варта уваги» /О.М.Медвідь, К.Г. Мащенко// Перекладацькі інновації: матеріали ІІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (Суми, 15-16 березня 2013 р.) – Суми: СумДУ, 2013.–  150 с. – С.112-113.

 25. Засоби словотвору  в сучасній англійській мові /О.М.Медвідь, А.Р.Анісова//Перекладацькі інновації: матеріали ІІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (Суми, 15-16 березня 2013 р.) –  Суми: СумДУ, 2013.– 150 с. – С.126-127.

 26. Мовчання як засіб маніпуляції в політичному дискурсі /О.М.Медвідь, М.Братков//Перекладацькі інновації: матеріали ІІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (Суми, 15-16 березня 2013 р.) –  Суми: СумДУ, 2013. – 150 с. – С.23-24.

УЧАСТЬ В НАУКОВИХ ПРОЕКТАХ

2009-2013 рр. – провідний науковий співробітник лабораторії фундаментальних лінгвістичних досліджень

2012 р. – за держбюджетною тематикою без виділеного фінансування «Епідигматичні девіації номінативних та комунікативних одиниць» (реєстраційний номер 54.5/017).

2009-20011рр.  – проведення дослідження за держбюджетною темою «Еволюційні тенденції квантитативної лексики» (№100.01.01.09-11, НДР 01.09U001390)http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/27194

2010-2011 рр. - проведення дослідження за держбюджетною темою без виділеного фінансування «Ктегорії типових та нетипових  текстів» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05408289, НДР 0107U001286)

Робота за госпрозрахунковими темами:

 1. № 54.17.01-01.12/13.С П  - Вивчення науково-економічної інформації, систематизація міжнародних стандартів документації, її переклад з англійської мови на українську, інші роботи, пов'язані з доведенням науково-пошукових до стадії практичного їх використання;

 2. № 54.17-02.12/13.С П – Вивчення науково-юридичної інформації з питань нотаріального і митного права, систематизація міжнародних стандартів документації, її переклад з англійської мови на українську, інші роботи, пов'язані з доведенням науково-пошукових завдань до стадії практичного їх використання;

 3. № 54.17.01-03.12/14.С П – Вивчення науково-технічної інформації з питань систематизації міжнародних стандартів документації, її переклад з англійської мови на українську, інші роботи, пов'язані з доведенням науково-пошукових завдань до стадії практичного їх використання.

КЕРІВНИЦТВО ДИСЕРТАЦІЙНИМИ РОБОТАМИ

2009-2012 р.р. Попова Олена Володимирівна, аспірантка СумДУ, тема роботи

2008-2012 р.р. Прокопенко Антоніна Вадимівна, аспірантка СумДУ, тема роботи «Інтерв‘ю в передвиборчому американському дискурсі: структурно-семантичний та комунікативно-прагматичний аспекти»

2008-2010 р.р. Волков Олександр Миколайович, аспірант СумДУ знаходиться на стажуванні в Канаді

ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ

керівництво науковою роботою студентів - учасників конкурсів наукових робіт: Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт 2009-2012 н.р., ІІ тур: секція «Гендерні науки», студентка Коваленко А., участь; секція «Переклад», студентка Малютіна Н., участь секція «Романо-германські мови та літератури», студ. Князєва А.

академічні, керівні та інші посади, членство в колегіальних органах університету:

2007- 2010 – заст. декана з наукової роботи;

2010 -2013 – голова  профбюро факультету;

член редколегії наукового журналу «Філологічні трактати»;

член вченої ради факультету іноземної філології та соціальних комунікацій СумДУ;

член методичної ради факультету