Сміян
Олександр
Іванович

Завідувач кафедри педіатрії післядипломної освіти з курсами пропедевтики педіатрії та дитячих інфекцій

English version

Адреса:

Сумський державний унiверситет
ул. Римського-Корсакова, 2
40007 Суми, Україна
Сумська міська дитяча клінічна лікарня,
кафедра педіатрії післядипломної освіти
з курсами пропедевтики педіатрії та дитячих інфекцій
вул. Троїцька, 28, 40032, м. Суми
E-mail: [email protected]
Тел. робочий – 25-75-34
мобільний – 050-6316005

ОСВIТА:

Вища, у 1981 році закінчив Тернопільській медичний інститут, у 1984 – клінічну ординатуру Тернопільського медичного інституту

ВЧЕНI СТУПЕНI:

доктор медичних наук, професор

ДОКТОРСЬКА ДИСЕРТАЦІЯ:

"Ендокринні та морфофункціональні механізми адаптації недоношених новонароджених з внутрішньоутробною затримкою росту та розвитку" (захист 1996 р.).

КАНДИДАТСЬКА ДИСЕРТАЦІЯ:

"Стан плазматичних та внутрішньоклітинних мембран лімфоцитів периферичної крові при різних клінічних формах цукрового діабету" (захист 1994 р.).

ДОСВIД РОБОТИ:

з 1981 р.

клінічна ординатура на кафедрі педіатрії післядипломної освіти, Тернопільський медичний інститут

з квітня 1984 р.

працював у Запорізькому медичному інституті на кафедрі дитячих хвороб

1994-1999

доцент кафедри дитячих хвороб

з листопада 1999 р.

професор, завідувач кафедри педіатрії післядипломної освіти з курсами пропедевтики педіатрії та дитячих інфекцій

СПИСОК ОСНОВНИХ ОСТАННIХ ПУБЛIКАЦIЙ:

[1]

Сміян О. І. Стан мікроелементного забезпечення при вегетативно-судинних дисфункціях у дітей [Текст]: монографія / О. І. Сміян, Н. О. Савельева–Кулик; За заг. ред. О. І. Сміяна. - Суми: СумДУ, 2012. - 98 с.

[2]

Сміян О.І. Пневмонія у дітей [Текст]: посібник / О. І. Сміян, Ю. Г. Резніченко, Г. О. Леженко, С. В. Врублевська. - Запоріжжя: ЗДМУ, 2012. - 84 с.

[3]

Сміян О.І. Методичний посібник з написання історії хвороби дітей з педіатрії та дитячих інфекційних хвороб [Текст]: навчальний посібник з грифом МОЗ України / О. І.Сміян, Т. П. Бинда. – Суми: СумДУ, 2011р. - 115с.

[4]

Сміян О.І. Гострі респіраторні вірусні інфекції у дітей [Текст]: методичні вказівки / О. І.Сміян, Т. П. Бинда. – Суми: СумДУ, 2011р. – 88 с.

[5]

Сміян О.І. Гостра пневмонія у дітей: клінічні варіанти перебігу, діагностика та лікування [Текст]: навчальний посібник / О. І. Сміян, В. Г. Майданник, Т. П. Бинда. - Суми: СумДУ, 2009. - 156 с.

[6]

Сміян О.І. Схеми написання історій хвороб дітей з інфекційною патологією [Текст]: навчальний посібник / О. І. Сміян, С. О. Крамарєв, Т. П. Бинда. - Суми: СумДУ, 2009. - 200 с.

[7]

Сміян О.І. Методичний посібник з написання історії хвороби дітей з педіатрії та дитячих інфекційних хвороб [Текст]: посібник / О. І. Сміян, С. О. Крамарєв, О. П. Волосовець та ін. - Суми: СумДУ, 2011. - 115 с.

[8]

Сміян О.І. Методичні вказівки до практичного заняття «Догляд за хворими» з дисципліни «Пропедевтична педіатрія» (згідно з умовами Болонського процесу) для студентів спеціальності 7.110101 денної форми навчання / О. І. Сміян, П. І. Січненко, В. А. Горбась. - Суми: СумДУ, 2012. – 124 с.

[9]

Сміян О. І., Бинда Т. П., Васильєва О. Г. Методичні вказівки до практичного заняття «Скарлатина. Псевдотуберкульоз» з дисципліни «Дитячі інфекції» (згідно з умовами Болонського процесу) для студентів спеціальності 7.110101 денної форми навчання. Суми, Вид-во СумДУ. – 2012. - С. 66.

[10]

Сміян, О.І. Спосіб лікування гострого обструктивного бронхіту у дітей раннього віку. Патент 74073 U Україна, МПК A61K 33/26 (2006.01) / О.І. Сміян, В.В. Слива; заявник та патентовласник СумДУ. - К.: Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2012.

[11]

Сміян О.І. Спосіб лікування негоспітальних пневмоній у дітей раннього віку Патент 58314 U Україна, МПК6 A 61 K 35/74, A61P 31/04, A61P 11/12, C12R 1/01, C12R 1/225. / О.І. Сміян, О.Г. Васильєва (Україна); заявник та патентовласник Сумський держ. ун-т. - № u201010975; заявл. 13.09.2010; опубл. 11.04.2011, бюл. № 7.

[12]

Сміян, О.І. Спосіб лікування вегетативно-судинних дисфункцій у дітей – нащадків ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Патент 48327 U Україна, МПК А61К 33/30 / О.І. Сміян, Н. О. Савельева-Кулик; заявник та патентовласник СумДУ. - К.: Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2010.

[13]

Сміян О. І. Досвід та перспективи використання Біфі-Форм Малюк в комплексному лікуванні негоспітальної пневмонії у дітей раннього віку / О. І. Сміян, О. Г. Васильєва // Лікарська справа. – 2010. - №7-8. – С. 75-80.

[14]

Сміян О. І. Динаміка гуморального антиендотоксинового імунітету у дітей, хворих на негоспітальну пневмонію, на фоні лікування Біфі-Формом дитячим / О. І. Сміян, О. Г. Васильєва // Лікарська справа. – 2011. - №1-2. – С. 105-110

[15]

Сміян О. І. Роль дисбалансу цинку та міді у перебігу негоспітальної пневмонії у дітей шкільного віку / О. І. Сміян, В. А. Горбась, Т. П. Бинда та інш. // Лікарська справа. – 2012. - №3-4. – С. 67-70.

[16]

Сміян О. І. Ефективність застосування сульфату цинку в терапії вегетативно-судинних дисфункцій у нащадків ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС / О. І. Сміян, О. П. Мощич, Т. П. Бинда та інш. // Современная педиатрия. – 2011.- №3. - С. 48-50.

[17]

Смиян А. И. Ультразвуковая діагностика хронического тонзиллита и тонзилогенных кардиальных поражений у детей / А. И. Смиян, Ю. А. Мозговая, Е. Г. Васильева и др. // Научные ведомости. Серия медицина. Фармация. – 2013. - №4 (147). Выпуск 21. – С. 119-122.

[18]

Сміян О. І. Вміст про- та протизапальних цитокінів у сироватці крові дітей, хворих на бронхіальну астму різних ступенів тяжкості / О. І. Сміян, В. О. Курганська, П. І. Січненко та ін. // Здоровье ребенка. – 2012. - №4(39). - С.35-38.

[19]

Смиян О. И. Состояние микроэлементного гомеостаза у детей с вегетативно-сосудистыми дисфункциями из группы радиационного риска / О. И. Смиян, Н. А. Савельева-Кулик // Российский вестник перинатологии и педиатрии. – 2009. - №5. – С. 114.

[20]

Сміян О. І. Значення препарату Біфі-Форм Дитячий у комплексному лікуванні дисбіотичних порушень кишечника у дітей раннього віку / О. І. Сміян, О. Г. Васильєва, А. С. Хілько // Вісник СумДУ. Серія медицина. – 2009. – № 1. – С. 189–193.

[21]

Сміян О. І. Дисбіотичні порушення кишечника у дітей раннього віку на фоні негоспітальної пневмонії / О. І. Сміян, О. Г. Васильєва // Biomedical and Biosocial Anthropology. – 2009. – №12. – С. 192–194.

[22]

Сміян О. І. Роль нормальної мікрофлори кишечника в адаптаційно-пристосувальних реакціях дитячого організму / О. І. Сміян, О. Г. Васильєва // Вісник СумДУ. Серія медицина. – 2009. – № 2. – С. 145–153.

[23]

Васильєва О. Г. Діагностичне значення інтегративних показників ендогенної інтоксикації при негоспітальних пневмоніях у дітей раннього віку / О. Г. Васильєва // Проблеми сучасної медичної науки та освіти. – 2010. – № 1. – С. 71–72, 79.

[24]

Сміян О. І. Динаміка інтерлейкінів 4 та 8 у дітей раннього віку з негоспітальними пневмоніями / О. І. Сміян, О. Г. Васильєва // Сучасна педіатрія. – 2010. – №5(33). – С. 126–128.

[25]

Сміян О. І. Концентрація цинку, міді, магнію та кальцію в сироватці крові дітей, хворих на бронхіальну астму, та її залежність від ступеня тяжкості захворювання / О. І. Сміян, В.О. Курганська, О.П. Мощич // Педіатрія, акушерство, гінекологія . – 2011. - том 73. - №5. – С. 7-10.

[26]

Сміян О. І. Аналіз вмісту окремих есенційних мікроелементів при гострих обструктивних бронхітах у дітей раннього віку / О. І. Сміян, В.В. Слива, О.П. Мощич // Педіатрія, акушерство, гінекологія . – 2011. - №6. – С. 38-42.

[27]

Сміян О. І. Стан мікробіоценозу кишечника та оцінка ефективності застосування Лактовіту Форте при гострих обструктивних бронхітах у дітей раннього віку / О. І. Сміян, В.В. Слива, О.П. Мощич та ін. // Здоровье ребенка.- 2011.-№8 (35). - С. 37-43.

[28]

Сміян, О.І. Сучасний погляд на клінічну картину гострих кишкових інфекцій у дітей [Текст] / О.І. Сміян, Т.П. Бинда, К.О. Сміян // Вісник Сумського державного університету. Серія Медицина. — 2012. — № 2. — С. 142-152.

[29]

Сміян О. І. Діагностика залізодефіцитних станів у дітей: сучасний погляд на проблему [Текст] / О.І. Сміян, Х.І. Василишин, М. Климовець, А. Шишчук // Вісник Сумського державного університету. Серія Медицина. — 2012. — №1. — С. 105-110.

[30]

Сміян О. І. Стан гуморальної та клітинної ланок імунітету у дітей, хворих на бронхіальну астму, залежно від ступеня тяжкості перебігу захворювання [Текст] / О.І. Сміян, В.О. Курганська, О.П. Мощич, С.М. Товчигречко // Вісник Сумського державного університету. Серія Медицина. — 2012. — №1. — С. 111-117.

УЧАСТЬ В НАУКОВИХ ПРОЕКТАХ:

Участь в міжнародному проекті “PAED-3” – дослідження відповідно протоколу No :CCD-0903-PR-0060, версія 1,0 від 12 липня 2011 р. - багатонаціональне, багатоцентрове, подвійне сліпе, з подвійним маскуванням, рандомізоване, перехресне, активно- і плацебо-контольоване дослідження ІІ фази. ТОВ «КРОМІСМАР» Україна та Chiesi Farmacentici S.p.A. та CROMSOURCE, Італія.

Стан мікроелементного забезпечення та імунної системи при вегетативно-судинних дисфункціях у дітей із групи радіаційного ризику та шляхи їх корекції (№ держреєстрації 0109U008514)

Регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями (№ держреєстрації 0111U009163)

КЕРІВНИЦТВО ДИСЕРТАЦІЙНИМИ РОБОТАМИ:

Самір Тауфік Мустафа Пандан:

„Клініко-імунологічна характеристика гострої пневмонії у дітей раннього віку” (захист 2005 р.).

Горбась Вікторія Анатоліївна:

„Стан мінерального та імунного дисбалансу при різних клінічних формах негоспітальних пневмоній у дітей” (захист 2008 р.).

Савельєва-Кулик Наталія Олександрівна:

„Стан мікроелементарного забезпечення та імунної системи при вегетативно-судинних дисфункціях у дітей із групи радіаційного ризику та шляхи їх корекції” (захист 2010 р.).

Васильєва Олена Геннадіївна:

„Клініко–патогенетичне обґрунтування модифікованого режиму корекції змін мікробіоценозу кишечника при негоспітальних пневмоніях у дітей раннього віку” (захист 2011 р.).

Слива Вікторія Віталіївна:

„Клініко-діагностичне значення розладів мінерального та імунного станів при обструктивних бронхітах у дітей раннього віку” (захист 2012 р.).

Курганська Вікторія Олександрівна:

„Клініко-патогенетичне обґрунтування корекції імуномікроелементної регуляції запального процесу при бронхіальній астмі у дітей” (захист 2013 р.).

Мозгова Юлія Анатоліївна:

„Стан серцево-судинної системи, вегетативної регуляції та імуномікроелементного статусу у дітей, хворих на хронічний тонзиліт” (захист 2013 р.).

Василишин Христина Ігорівна:

„Клінічні та імуно-дисбіотичні особливості негоспітальних пневмоній, асоційованих із залізодефіцитною анемією у дітей переддошкільного і дошкільного віку” (захист 2014 р.).

Плахута Валентина Анатоліївна:

„Стан імунної системи, мінерального обміну та мікробіоцинозу товстої кишки у дітей раннього віку з тимомегалією, хворих на обструктивний бронхіт” (захист 2015 р.).

ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ:

голова Державної екзаменаційної комісії зі спеціальності «Лікувальна справа»,
голова Державної екзаменаційної комісії зі спеціальності «Педіатрія» лікарів-інтернів,
член редакційної колегії журналу «Вісник СумДУ, серія медицина»,
член редакційної колегії журналу «Сучасна педіатрія»,
член медичної ради Сумської міської дитячої клінічної лікарні,
керівник клініки Сумської міської дитячої клінічної лікарні,
член вченої ради СумДУ.