Васильєва
Олена
Геннадіївна

Асистент кафедри педіатрії післядипломної освіти з курсами пропедевтичної педіатрії і дитячих інфекцій

English version

Адреса:

Сумський державний унiверситет
ул. Римського-Корсакова, 2
40007 Суми, Україна
E-mail: [email protected]
Тел. р.т. (0542) 25-75-34,
м.т. 066-734-23-08

ОСВIТА:

вища (СумДУ)

ВЧЕНI СТУПЕНI:

кандидат медичних наук

КАНДИДАТСЬКА ДИСЕРТАЦІЯ:

«Клініко – патогенетичне обґрунтування модифікованого режиму корекції змін мікробіоценозу кишечника при негоспітальних пневмоніях у дітей раннього віку»

ДОСВIД РОБОТИ:

2005

закінчила з відзнакою медичний факультет Сумського державного університету

2007

закінчила з відзнакою магістратуру та вступила до очної аспірантури

2010

працює асистентом кафедри педіатрії післядипломної освіти з курсами пропедевтичної педіатрії і дитячих інфекцій. Стаж роботи 8 років.

СПИСОК ОСНОВНИХ ОСТАННIХ ПУБЛIКАЦIЙ:

[1]

"Сміян О. І. Значення препарату Біфі-Форм Дитячий у комплексному лікуванні дисбіотичних порушень кишечника у дітей раннього віку / О. І. Сміян, О. Г. Васильєва, А. С. Хілько // Вісник СумДУ. Серія медицина. – 2009. – № 1. – С. 189–193.

[2]

Сміян О. І. Дисбіотичні порушення кишечника у дітей раннього віку на фоні негоспітальної пневмонії / О. І. Сміян, О. Г. Васильєва // Biomedical and Biosocial Anthropology. – 2009. – №12. – С. 192–194.

[3]

Сміян О. І. Роль нормальної мікрофлори кишечника в адаптаційно-пристосувальних реакціях дитячого організму / О. І. Сміян, О. Г. Васильєва // Вісник СумДУ. Серія медицина. – 2009. – № 2. – С. 145–153.

[4]

Васильєва О. Г. Особливості імунологічної реактивності у дітей раннього віку, хворих на негоспітальну пневмонію / О. Г. Васильєва, О. І. Сміян // Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 2009. – № 3(433). – С. 31–35.

[5]

Васильєва О. Г. Діагностичне значення інтегративних показників ендогенної інтоксикації при негоспітальних пневмоніях у дітей раннього віку / О. Г. Васильєва // Проблеми сучасної медичної науки та освіти. – 2010. – № 1. – С. 71–72, 79.

[6]

Сміян О. І. Динаміка інтерлейкінів 4 та 8 у дітей раннього віку з негоспітальними пневмоніями / О. І. Сміян, О. Г. Васильєва // Сучасна педіатрія. – 2010. – №5(33). – С. 126–128.

[7]

Васильева Е. Г. Дисбиотические изменения толстой кишки у детей раннего возраста с внегоспитальной пневмонией / Е. Г. Васильева, А. И. Смиян, Т. П. Бында // Весцi Нацыянальнай акадэмii навук. Серия медицинских наук. – 2010. – № 5. – С. 318–320.

[8]

Сміян О. І. Клінічні особливості негоспітальної пневмонії у дітей раннього віку на сучасному етапі / О. І. Сміян, О. Г. Васильєва // Вісник наукових досліджень. – 2010. - №3(60). – С. 25-27.

[9]

Сміян О. І. Досвід та перспективи використання Біфі-Форм Малюк в комплексному лікуванні негоспітальної пневмонії у дітей раннього віку / О. І. Сміян, О. Г. Васильєва // Лікарська справа. – 2010. - №7-8. – С. 75-80.

[10]

Сміян О. І. Динаміка гуморального антиендотоксинового імунітету у дітей, хворих на негоспітальну пневмонію, на фоні лікування Біфі-Формом дитячим / О. І. Сміян, О. Г. Васильєва // Лікарська справа. – 2011. - №1-2. – С. 105-110.

[11]

Сміян О. І. Ефективність застосування сульфату цинку в терапії вегетативно-судинних дисфункцій у нащадків ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС / О. І. Сміян, О. П. Мощич, Т. П. Бинда та інш. // Современная педиатрия. – 2011.- №3. - С. 48-50.

[12]

Сміян О. І., Бинда Т. П., Васильєва О. Г. Методичні вказівки до практичного заняття «Скарлатина. Псевдотуберкульоз» з дисципліни «Дитячі інфекції» (згідно з умовами Болонського процесу) для студентів спеціальності 7.110101 денної форми навчання. Суми, Вид-во СумДУ. – 2012. - С. 66.

[13]

Сміян О. І. Роль дисбалансу цинку та міді у перебігу негоспітальної пневмонії у дітей шкільного віку / О. І. Сміян, В. А. Горбась, Т. П. Бинда та інш. // Лікарська справа. – 2012. - №3-4. – С. 67-70.

[14]

Смиян А. И. Ультразвуковая діагностика хронического тонзиллита и тонзилогенных кардиальных поражений у детей / А. И. Смиян, Ю. А. Мозговая, Е. Г. Васильева и др.// Научные ведомости. Серия медицина. Фармация. – 2013. - №4 (147). Выпуск 21. – С. 119-122.

[15]

Пат. 58314 U Україна, МПК6 A 61 K 35/74, A61P 31/04, A61P 11/12, C12R 1/01, C12R 1/225. Спосіб лікування негоспітальних пневмоній у дітей раннього віку / О.І. Сміян, О.Г. Васильєва (Україна); заявник та патентовласник Сумський держ. ун-т. - № u201010975; заявл. 13.09.2010; опубл. 11.04.2011, бюл. № 7.

УЧАСТЬ В НАУКОВИХ ПРОЕКТАХ:

Участь в міжнародному проекті “PAED-3” – дослідження відповідно протоколу No :CCD-0903-PR-0060, версія 1,0 від 12 липня 2011 р. - багатонаціональне, багатоцентрове, подвійне сліпе, з подвійним маскуванням, рандомізоване, перехресне, активно- і плацебо-контольоване дослідження ІІ фази. ТОВ «КРОМІСМАР» Україна та Chiesi Farmacentici S.p.A. та CROMSOURCE, Італія.

Стан мікроелементного забезпечення та імунної системи при вегетативно-судинних дисфункціях у дітей із групи радіаційного ризику та шляхи їх корекції (№ держреєстрації 0109U008514)

Регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями (№ держреєстрації 0111U009163)

ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ:

секретар кафедри педіатрії післядипломної освіти з курсами пропедевтичної педіатрії і дитячих інфекцій. Член асоціації педіатрів Сумщини.