Єгорова Олеся Іванівна

кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри теорії та практики перекладу
Тел. (0542) 68-78-80, 33-70-35
e-mail [email protected]
кімната ЕТ – 133

ОСВІТА ТА КАР’ЄРА

У 2008 році закінчила Сумський державний університет за спеціальністю «Переклад», отримала кваліфікацію перекладача, викладача англійської та німецької мов.

З серпня 2008 по серпень 2013 року – викладач кафедри германської філології Сумського державного університету.

З листопада 2008 р. по жовтень 2011 р. навчалася в аспірантурі Сумського державного університету за напрямом 10.02.04 – германські мови.

У 2012 на спеціалізованому засіданні ради К 67.051.05 у Херсонському державному університеті відбувся прилюдний захист дисертаційного дослідження «Лінгвокогнітивні аспекти вербалізації невизначеної кількості в англомовному дискурсі».

У 2012/2013 н.р. – викладач англійської за сумісництвом у Державному ліцеї-інтернаті з посиленою військово-фізичною підготовкою  "Кадетський корпус" імені І.Г. Харитоненка

Серпень 2013 – навчання як стипендіата Баварського центру вищої школи для Центральної, Східної та Південної Європи (BAYHOST) у літньому університеті Отто-Фрідріха м. Бамберг, Німеччина

З вересня 2013 по теперішній час старший викладач кафедри теорії та практики перекладу Сумського державного університету.

ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИКЛАДАЄ

Вступ до перекладознавства, практичний курс англійської мови, практичний курс другої іноземної мови (німецька), практика перекладу з основної іноземної мови (англійська), критика і редагування художніх перекладів, практика перекладу міжнародної економічної термінології

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

Порівняльне мовознавство, когнітивна лінгвістика, транслятологія

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ

Методичні вказівки до практичних занять з дисциплін "Практичний курс англійської мови", "Історія англійської мови". "Мовна категорія кількості": для студ. спец. 6.030507 "Переклад" денної форми навчання. — Суми : СумДУ, 2009. — 51 с. 

Числівник англійської мови: навч. посіб./ С.О. Швачко, С. В. Баранова, І.К. Кобякова та ін. –­ Суми: СумДУ, 2010.– 171 с. 

Methodological instructions on home reading for the practical course "Practical Course of the English Language": for the students of the speciality 6.030507 "Translation" of the full-time course of study. P.1— Sumy : Sumy State University, 2012. — 42 с. 

Rahmenmethodische Anweisungen für die praktische Arbeit im Fach "Praktis cher Deutsch": für die Studenten der Fachrichtung 6.020303 "Ubersetzung" Direktstudium / O. I. Egorowa, J. S. Bondarenko. — Sumy : Staatliche Universitat Sumy, 2013. — 36 с. 

ОСТАННІ НАУКОВІ ПРАЦІ

Єгорова, О.І. Лінгвопрагматична актуалізація кількості в текстах політичного дискурсу (на матеріалі інавгураційних промов Б. Обами) [Текст] / О.І. Єгорова, А.В. Зінченко // Філологічні трактати. — 2013. — Т.5, №2. — С. 32—37. 

Егорова О.И. Количество в переводе (на материале анализа конкретных переводческих решений)/ О.И. Егорова, А.В. Зинченко // Материалы международной научно-практической конференции «Академическая наука – проблемы и достижения» 30–31 января 2013г. – NorthCharleston, SC: CreateSpace. – C. 231–234.

Егорова О.И. Специфика перевода квантитативных единиц (на материале слов-мезуративов)/ О.И. Егорова // Актуальные вопросы переводоведения и практики перевода. Сборник научных статей. Выпуск 3. – Н. Новгород: Бюро переводов "Альба", 2013. – C. 97–106.

Єгорова О. І. Лінгвокогнітивні аспекти актуалізації невизначеної кількості в англомовному дискурсі [Текст] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Єгорова Олеся Іванівна ; Херсон. держ. ун-т. — Херсон, 2012. — 20 с.

Егорова О.И. Специфика когнитивной обусловленности метафорических номинаций неопределенного количества [Текст] / О.И. Егорова, А.В. Кальченко // Филологические науки в России и за рубежом: материалы междунар. заоч. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, февраль, 2012 г.). / Под общ. ред. Г. Д. Ахметовой. — СПб.: Реноме, 2012. — С. 120—123.

Єгорова О.І. Невизначено-кількісна актуалізація невербальної аудіальної поведінки в англомовному дискурсі [Текст] / О.І. Єгорова // Філологічні трактати. — 2011. — Т.3, №3. — С. 23—28.

Кобякова І.К., Єгорова О.І. Семантична ідентифікація та квантитативні параметри концепту QUANTITY в англійській мові [Текст] / І.К. Кобякова, О. І. Єгорова // Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна. Серія “Романо-германська філологія.Методика викладання іноземних мов”, 2011. — №954. — С. 94—102.

ПРОФЕСІЙНА АКТИВНІСТЬ

Викладач Єгорова О.І. постійно керує курсовими, бакалаврськими та дипломними роботами студентів фахового спрямування «Філологія» та «Переклад», під її керівництвом студенти друкують тези та статті у вітчизняних (у тому числі фахових) та зарубіжних збірках, а також з 2012 року викладач Єгорова О.І. готує студентів до участі у конкурсах всеукраїнського рівня.

ГРОМАДЯНСЬКА АКТИВНІСТЬ

Член  союзу обдарованої молоді України