Кривець Олександр Сергійович

 

Кандидат фiзико-математичних наук, доцент кафедри наноелектроніки

Контактна інформація
Адреса: Сумський державний унiверситет
ул. Римського-Корсакова, 2
40007 Суми, Україна
e-mail: [email protected]
кімната ЕТ-108 в, г
тел. 68-78-21

ОСВІТА

1994-1999:

Сумський державний університет, спеціальність "Фізична електроніка", кваліфікація інженера-фізика.

1999-2000:

Сумський державний університет, магістратура зі спеціальності "Фізична та біомедична електроніка".

2000-2003:

Сумський державний університет, аспірантура зі спеціальності "Фізика твердого тіла" на кафедрі фізичної електроніки.

НАУКВІ СТУПЕНI ТА ВЧЕНІ ЗВАННЯ

2005:

Кандидат фiзико-математичних наук, спецiальності: «Фізика приладів елементів та систем» (Сумський державний університет), диплом ДК №028022. Тема дис. „Хвильові процеси у приладах з відкритими хвилеводно-діелектричними структурами з розподіленими джерелами випромінювання”;

2011:

Доцент за кафедрою наноелектроніки: диплом 12ДЦ №024367.

ДОСВIД РОБОТИ:

з 2006:

доцент кафедри фізичної електроніки (наноелектроніки) СумДУ;

2006-2009:

заступник директора Центру (інституту) заочної, дитанційної та вечірньої форм навчання СумДУ;

2004-2006:

відповідальний секретар центральної приймальної комісії СумДУ;

2004:

відповідальний секретар відбіркової приймальної комісії фізикотехнічного факультету СумДУ;

1999-2010:

Науковий співробітник, лабораторія: "Нові технології в фізиці та техніці НВЧ", СумДУ, Україна;

2006-2010:

Заступник директора Центру заочної, вечірньої та дистанційної форми навчання Сумського державного університету;

2013

Заступник завідуючого кафедрою наноелектроніки факультету електроніки та інформаційних технологій Сумського державного університету.

СПИСОК ОСНОВНИХ НАУКОВИХ ПУБЛIКАЦIЙ

[1]

G.S. Vorobyov, A.S. Krivets, M.V. Petrovsky, A.I. Tsvyk, A.A. Shmatko, The Smith-Pursell Effect Amplification of the Electromagnetic Waves in an Open Waveguide with a Metal-Dielectric Layer , Telecommunications and Radio Engineering, (2003).

[2]

Кривец А.С., Особенности электродинамических характеристик открытого волновода при возбуждении объемных волн распределенными источниками излучения , Радиотехника, (2003).

[3]

Воробьев Г.С., Кривец А.С., Шматько А.А., Влияние металло-диэлектрического слоя на волновые процессы в электродинамической системе усилителя на эффекте Смита-Парселла, Изв. вузов. Радиоэлектроника, №6 (2005).

[4]

Г.С. Воробьев, М.В. Петровский, А.С. Кривец, О возможности применения квазиоптических открытых резонансных металлодиэлектрических структур в электронике КВЧ , Изв. вузов. Радиоэлектроника, №7, (2006).

[5]

Воробьев Г.С., Журба В.О., Кривец А.С., Крутько Ю.А., Рыбалко А.А. , Экспериментальное моделирование волновых процессов в открытом волноводе с фазовой коррекцией зеркал, Всеукраинский межведомственный научно – технический сборник "Радиотехника", №153, (2008).

[6]

Воробьев Г.С., Кривец А.С., Журба В.О., Рыбалко А.А. , Моделирование волновых процессов в открытом волноводе с дифракционно-связанными источниками излучения СВЧ , Изв. вузов. Радиоэлектроника, №49, (2008).

[7]

G.S. Vorobjov. A quasioptical directional coupler on diffraction-coupled transmission lines / Vorobjov, G.S., Zhurba, V.O., Krivets, A.S., KrutkoYu. A., Rybalko, A.A. // Instruments and Experimental Techniques. – 2009.- 52 (4), pp. 551-553.

[8]

Г.С. Воробьов. Експериментальна установка та методика моделювання просторових хвиль у багатозв'язних квазіоптичних системах з періодичними неоднорідностями / Воробйов Г.С., Журба& В.О., Кривець О.С., Петровський М.В., Рибалко О.О., Рубан А.І., Шульга Ю.В. // Журнал нано- и электронной физики. - №4., Т.2. 2010. – C. 47 – 58.

[9]

G.S. Vorobjov. Electrodynamic characteristics of two-mirror open waveguides with periodic irregularities/ Vorobjov, G.S., Zhurba, V.O., Krivets, A.S., Rybalko, A.A. // Radioelectronics and Communications Systems. – 2012, - 55 (11), pp. 490-495.

 

Статті або анотації до них можна знайти на сайті www.scopus.com та депозитарії СумДУ.

 


ОСНОВНІ НАУКОВІ КОНФЕРЕНЦІЇ

Microwave and Telecommunication Technology: International Crimean Conference “CriMiCo’2001- 2014”(Sevastopol).

ОСНОВНІ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ КОНФЕРЕНЦІЇ

Кривець, О.С. Квантова електроніка [Текст]: навч. посіб. / О.С. Кривець, О.О. Шматько, О.В. Ющенко. - Суми: СумДУ, 2013. - 340 с. + Гриф МОН.

ДОСВIД ВИКЛАДАННЯ:

з 2000:

Керування науково-дослідною роботою магістрів, спеціалістів та бакалаврів.

з 2000:

Теорія поля.

з 2001:

Квантова електроніка.

з 2001:

Вакуумна та плазмова електроніка.

з 2002:

Формування та діагностика потоків заряджених часток.

з 2004:

Розрахунок і проектування систем формування потоків заряджених часток.

з 2010:

Комп‘ютерні технології в електроніці.

з 2010:

Методика проведення експериментальних досліджень.

з 2012:

Вступ до спеціальності.

з 2012:

Дисципліна індивідуальної підготовки: «Нанотехнології в електроніці».

з 2014:

Методи аналізу медико-біологічної інформації.

ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ

Член Методичної ради ЦЗДВН СумДУ.

Член Методичної ради СумДУ.

Заступник голови відбіркової приймальної комісії ЦЗДВН СумДУ.

Член Методичної ради факультету електроніки та інформаційних технологій.

Участь у проведенні зовнішнього незалежного тестування у якості уповноваженої особи, відповідального та заступника відповідального за пункт тестування, старшого інструктора та інструктора.